Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên giáo viên

0
(0)

Mẫu bản kiểm điểm được cá nhân giáo viên là Đảng viên lập ra để kiểm điểm lại bản thân cũng như quá trình phấn đấu trong năm vừa qua. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 này nêu rõ thông tin người kiểm điểm, ưu nhược điểm trong quá trình công tác của cán bộ giáo viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm cho cán bộ viên chức giáo viên tại đây.

Nhìn chung việc hoàn thành bản kiểm điểm không phải quá khó khăn, song để Bản kiểm điểm được đánh giá cao thì nội dung bản kiểm điểm cần thể hiện sự trung thực,tính khách quan, về các nội dung mà mình cung cấp. Muốn làm được như vậy thì cá nhân giáo viên phải tự đánh giá và dám nhìn vào sự thật là mình đã làm được gì và phải biết mình chưa làm được gì.

Ngoài ra khi thực hiện giáo viên cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn giáo viên thực hiện một số nội dung trong quá trình hoàn thiện Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên:

Với nội dung Về tư tưởng chính trị thì giáo viên có thể nêu một số điểm như:

– Luôn trung thành tuyệt đối với đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn vững vàng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Luôn có ý thức, nhận thức trong việc chấp hành các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, tu dưỡng rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không trong giáo dục cùng với đó là thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân có thể nêu:

– Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

– Chưa mạnh dạn đề xuất, bày tỏ quan điểm của mình để đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình phê bình chưa cao, vẫn còn cả nể, để tình cảm xen lẫn công việc dẫn đến việc phê bình và tự phê bình chưa đạt hiệu quả.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao, nhiều lúc còn thực hiện miễn cưỡng vì công việc chứ không phải vì trách nhiệm và nhiệt huyết.

– Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp cơ quan chưa khéo léo, tinh tế, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống dẫn đến việc có nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn…

Về phương hướng, biện pháp khắc phục giáo viên có thể đề xuất:

– Chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong công việc sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Tiếp tục phát huy hơn nữa về ưu điểm, với những khuyết điểm sẽ phải khắc phục nhất là trong việc góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

– Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao

– Tự giác học tập, giành nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Mẫu 1: 

ĐẢNG BỘ XÃ………..

Chi bộ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngày…. tháng…. năm 2022

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2022

Họ và tên:……………………… ; Ngày sinh: ……………………….

Chức vụ Đảng:……………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:

Đơn vị công tác: Trường ………………….

Chi bộ: Trường ………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Có lập trường chính trị vững vàng, luôn kiên định đường lối đổi mới của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước;

– Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lí tưởng, sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

– Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia công tác xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, tham gia đầy đủ các đợt học chính trị do Đảng uỷ xã ……….. tổ chức. Không ngừng tự học và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm.Thực hiện tốt nhiệm vụ cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn lắng nghe, học hỏi hợp tác với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp;

– Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác,kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bảo thủ, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm;

– Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03 thánh 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh;

– Giữ gìn tư cách phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

– Trung thực thẳng thắn trong công tác và trong lối sống. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ,trong cơ quan đơn vị trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.Gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

– Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, sẵn sàng đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

Tự đánh giá, liên hệ 82 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hóa” của cá nhân

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc     Tốt     Trung bình      Kém

2.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Nhiệm vụ được giao:

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tân tuỵ với công việc được giao;

– Tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng học tập của học sinh;

– Thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục. Tham gia tích cực vào công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương;

– Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh, quan tâm đến các đối tượng học sinh. Xây dựng kế hoạch biện pháp để thúc đẩy phong trào học tập của học sinh trong lớp, chất lượng học tập của học sinh có nhiều tiến bộ;

– Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do nhà trường và chi bộ phân công;

– Giữ mối quan hệ tốt với Chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng xây dựng chính quyền trong cơ quan đơn vị.

– Luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tham gia giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của anh em trong đơn vị và quần chúng nhân dân, sẵn sàng đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

– Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể ở địa phương.

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc      Tốt       Trung bình       Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm

Chưa mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh để xây dựng tập thể.

2. Nguyên nhân

– Do còn nể nang, chưa mạnh dạn góp ý xây dựng tập thể

3. Kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tập trung khắc phục những hạn chế khuyết điểm của tập thể cá nhân qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 như tình trạng nể nang,chưa mạnh dạn đấu tranh xây dựng tập thể.

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc      Tốt      Trung bình      Kém

4. Giải trình những vấn đề đã được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Không có

5. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể( nếu có)

Không có

VIPhương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng và trong các hoạt động của đảng.Thẳng thắn khi góp ý, xây dựng tập thể. Không nể nang, né tránh;

1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

a. Xếp loại viên chức: …………….

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

b. Xếp loại đảng viên: ………………..

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

IV. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

– Mức xếp loại chất lượng công chức viên chức: ……………………………

……., ngày….. tháng….. năm …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

V. Đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

– Chi bộ đề xuất mức xếp loại chất lượng

………………………………………………………………………..

…., ngày …tháng …..năm ….

T/M CHI BỘ

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng

………………………………………………………………………..

……., ngày…. tháng …năm…

T/M ĐẢNG ỦY

Mẫu 2:

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
NĂM 2022

Họ và tên: ……………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………….

Ngày, tháng, năm vào Đảng: ……………………..

Ngày chính thức: ……………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………….

Chức vụ chính quyền: ………………………………

Đơn vị công tác: Trường mầm non ……………

Sinh hoạt tại Chi bộ: Trường mầm non.

Thực hiện hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên và của Chi bộ về đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2022. Quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên theo Điều lệ Đảng và tổ chức Đảng phân công. Tôi tự nghiêm túc đánh giá trước Chi bộ những ưu khuyết điểm trong năm như sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Phẩm chât chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác
phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành và làm theo Nghị quyết, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, có ý thức thái độ trong việc học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, không ngừng rèn luyện tu dưỡng bản thân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người Cán bộ Đảng viên.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Luôn khiêm tốn học hỏi thể hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ, luôn giữ gìn phẩm chất của người Đảng viên, sống giản dị, luôn thực hành tiết kiệm, chống lại tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, có ý thức đấu tranh theo nguyên tắc của Đảng, gương mẫu vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương, luôn gương mẫu và đi đầu trong các phong trào của nhà trường, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ, thực hiện tốt các nội quy và quy định của Chi bộ và Nhà trường đề ra. Không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo Hồ Chí Minh”.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Trong công tác, tôi luôn chấp hành và thực hiện đúng các nội quy, quy chế, kỷ luật của Chi bộ và Nhà trường đề ra theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức kỷ luật, phục tùng sự phân công của cấp trên. Thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt Đảng đều đặn và đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

– Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Bản thân luôn thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học, làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý. Luôn phối kết hợp tốt với các đồng chí trong BCU, BGH, các đồng nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể luôn có ý thức tuyên truyền, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để xây dựng Chi bộ và nhà trường.

– Việc đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của bản thân (đối với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện): Tôi luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định: Là người đứng đầu trong Chi bộ và nhà trường, tôi luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trước cấp trên. Luôn có ý thức tự học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thành và thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tham mưu với các Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên để xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ và Đảng ủy cấp trên, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt tại Chi bộ, Đảng bộ. Tích cực nghiên cứu các tài liệu về chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và việc sử dụng CNTT để có kế hoạch chỉ đạo tốt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác CS&GD trẻ.

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

+ Về số lượng: Đã huy động được 432 cháu trong độ tuổi ra lớp.

Trong đó: – Trẻ Nhà trẻ 80/123 cháu đạt tỷ lệ 65 % trẻ trong độ tuổi tuyển sinh.

– Trẻ Mẫu giáo 352/370 cháu đạt tỷ lệ 95,1 % trẻ trong độ tuổi.

– Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100% và đã được cấp trên công nhận
đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Về chất lượng nuôi: Mặc dù diễn biến của dịch Covid-19 đầu năm 2022 diễn ra phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà trong thời gian dài, nhưng bản thân đã phối hợp tốt với các đồng chí trong BGH nhà trường chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình. Khi dịch Covid được khống chế, trẻ được quay trở lại trường học trực tiếp, phối hợp và chỉ đạo các đồng chí trong BCU, Ban giám hiệu để có sự thống nhất chỉ đạo đội ngũ GV,NV thực hiện tốt công tác chăm sóc bán trú cho các cháu tại trường. Kết quả tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được tăng lên rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, nhà trường đã thực hiện xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ. Đặc biệt là khâu quản lý và hợp đồng mua bán thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, do vậy trong những năm qua nhà trường đã không xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu đòi hỏi về chất lượng giảng dạy càng ngày càng cao, vì vậy tôi luôn tạo điều kiện cho đội ngũ GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 34 đồng chí giáo viên.

Trong đó có: 29 đ/c có trình độ ĐH-CĐ đạt tỷ lệ 85,3%; 05 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ lệ 14,7% (Trong đó có 03 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa).

Hầu hết các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi, năm học 2021 – 2022 toàn trường đã đạt được những thành tích sau:

+ Trong năm đã BD và kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 03 đ/c, đã cử 02 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng.

+ Nhà trường xếp thứ 1/26 trường MN trong huyện, đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua” về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022.

+ Tập thể Nhà trường xếp thứ 1/26 trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”(Tăng 02 bậc so với năm học 2020 – 2021). Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về việc thực hiện nhiệm vụ CS,ND và GD trẻ mầm non và được tặng giấy khen về việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

+ Có 02 cá nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen (Đ/c …….., ….. …….).

+ Có 01 đồng chí được UBND huyện ……….. tặng giấy khen “Nhà giáo ……….. đổi mới sáng tạo trong dạy và học” (đ/c …………..) và 01 đồng chí được UBND huyện tặng giấy khen “Nhà giáo ……….. tâm huyết sáng tạo” (đ/c ……….).

+ 01 đ/c GV đạt giải nhất, 01 đ/c đạt giải nhì cấp Huyện “Hội thi GV dạy giỏi”

+ Có 05 đ/c được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”

+ Có 10 đ/c có SKKN đạt loại A cấp trường, 03 đ/c đạt loại A cấp Huyện và 4 đ/c đạt loại B cấp huyện, 02 đ/c được công nhận cấp TP.

+ Có 42 đ/c đạt “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”

– Năm học 2021 – 2022 tôi đã phối hợp với các đ/c trong BGH nhà trường chỉ đạo 100% GV các lớp thực hiện ứng dụng đại trà PPGD tiên tiến Steam, để ứng dụng trong các hoạt động GD của trẻ đạt KQ cao. Năm học 2022 – 2023, tôi đã chỉ đạo 100% GV toàn trường nâng cao việc thực hiện ứng dụng PPGD tiên tiến Steam cho trẻ các độ tuổi trong toàn trường.

– Trong thời gian trẻ nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch Covid-19, tôi đã chỉ đạo đến 100% giáo viên trong trường xây dựng kế hoạch thực hiện CS&GD trẻ tại nhà phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, theo hình thức dạy Online và duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa giáo viên với phụ huynh và học sinh để hướng dẫn về cách CS,ND,GD trẻ em tại nhà, thông qua mạng intenet bằng các nhóm Zalo, Feceebook của trường và của các lớp, theo lịch hàng tuần, hàng tháng, dựa theo kế hoạch chỉ đạo của BGH nhà trường, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động GD phù hợp cho trẻ em vui chơi và học tập tại nhà, thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, các bài giảng Video hoạt động (đã được nhà trường kiểm duyệt), để cha mẹ trẻ cùng phối hợp chăm sóc, giáo dục.

– Kết quả 100% GV các lớp đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo hướng dẫn cha mẹ trẻ cùng phối hợp CS&GD trẻ theo hình thức tổ chức HĐ GD trực tuyến tại phòng Zoom của các lớp: 1 lần/tuần vào các buổi tối ngày thứ 7 (hoặc chủ nhật) đối với trẻ các độ tuổi Nhà trẻ, 3 và 4 tuổi; 2 lần/tuần vào các buổi tối các ngày thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần thông qua hệ thống phần mềm Zoom của nhà trường và các nhóm lớp, thời gian tổ chức các hoạt động tương tác trực tiếp giữa cô giáo với các con tại phòng Zoom của lớp khoảng từ 30-40 phút/lần, giáo viên phối hợp với cha mẹ trẻ để thực hiện việc tương tác với trẻ, để nắm bắt thông tin, chia sẻ đánh giá việc tham gia các hoạt động của trẻ ở nhà, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tiếp theo.

– Đã chỉ đạo CB,GV,NV trong nhà trường tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động, các phong trào thi đua, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua thành những hoạt động thường xuyên, tự giác trong đơn vị, gắn với phong trào thi đua “Nhà giáo ……… đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo” và thực hiện tốt Kế hoạch “Xây dựng trường mầm non xanh – an toàn – hạnh phúc”, đã có nhiều những tấm gương tiêu biểu trong nhà trường: Như đ/c ………, …………..,……….,…

Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chuẩn HT,PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để
CBQL và giáo viên nhận thức được năng lực chuyên môn của mình và tự trau dồi năng lực chuyên môn của bản thân. Không có giáo viên nào vi phạm quy chế chuyên môn và những điều giáo viên không được làm. Trong các buổi họp Chi bộ, họp Hội đồng nhà trường và sinh hoạt chuyên môn, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở CB,GV,NV thực hiện tốt các cuộc vận động do cấp trên đề ra.

– Kết quả thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Nhà giáo ……… đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo” và “Xây dựng trường mầm non xanh – an toàn thân thiện – hạnh phúc” đã được tất cả CB – GV – NV đã tích cực tham gia tạo môi trường học tập thiên thiên, sạch sẽ cho trẻ.

– Đã tuyên truyền và thực hiện tốt công tác XH hoá, phối hợp tốt trong việc tuyên truyền với phụ huynh, cán bộ lãnh đạo địa phương… trong công tác CS&GD trẻ mầm non được phụ huynh tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ và cùng phối hợp tốt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, hàng tuần, hàng tháng đã ủng hộ được rất nhiều nguyên liệu, phế liệu để cho các con được hoạt động để XD cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu tại các khu trong toàn trường.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực cơ quan nơi bản thân phụ trách: Bản thân tôi luôn xác định việc xây dựng Chi bộ và Nhà trường là vấn đề vô cùng quan trọng cần phải thực hiện. Do vậy trong năm 2022 tôi đã đề ra những biện pháp chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Được UBND Thành phố HN công nhận là đơn vị lá cờ đầu của ngành GD huyện ……….. và được tặng “Cờ thi đua” cấp Thành phố.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm:

Tôi luôn tự xác định cho mình cần phải thường xuyên tự trau dồi bản thân, tu dưỡng, rèn luyện và tích cực học tập bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ sử dụng CNTT trong quản lý chỉ đạo để lãnh đạo Chi bộ và Nhà trường.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm:

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác đôi khi còn chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo. Trong sinh hoạt Chi bộ đôi lúc còn e dè, chưa mạnh dạn và còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

– Trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp đôi lúc còn chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

2. Nguyên nhân của hạn chê, khuyết điểm:

Chưa tập trung dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN, HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC:

Bản thân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Do vậy trong năm 2022 toàn Chi bộ không có Đảng viên nào vi phạm về đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị, Quy chế chuyên môn của đơn vị. Đồng thời đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo nhà trường ngày càng phát triển và đi lên, được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở vị trí số 2/26 trường mầm non trong toàn huyện.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC Ý KIỂM ĐIỂM: (Không có)

V. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CỦA TẬP THỂ: (Không có)

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách KHHGĐ, thực hiện nghiêm túc các nội quy, Quy chế dân chủ trong Đảng và trong đơn vị.

– Tiếp tục phát huy các ưu điểm và khắc phục các mặt còn hạn chế của bản thân về việc góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ. Trong khi giải quyết công việc cần linh hoạt hơn, nhưng phải thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

– Tự giác học tập, nghiên cứu và cập nhật các kiến thức về công tác quản lý chỉ đạo và chuyên môn nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Luôn tự ý thức và rèn luyện bản thân, sống vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật và góp ý kiến chân thành cho đồng chí, đồng nghiệp.

– Tích cực đi sâu, đi sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình thực tế tại các khu dân cư, các hoạt động của các đoàn thể tại đơn vị, để có kế hoạch chỉ đạo và giải quyết các công việc một cách kịp thời và khoa học.

– Thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống, không ngừng rèn luyện và học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tập trung phối hợp với các đồng chí trong Ban chi ủy, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể của đơn vị để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao.

– Trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên.

VII. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn và các tiêu chí, đồng thời đối chiếu với những ưu nhược điểm của bản thân trong năm qua tôi tự nhận mình là:

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Hoàn thành nhiệm vụ.

 Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng Đảng viên:

 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

 Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là những ưu điểm và những mặt còn tồn tại của bản thân, rất mong Chi bộ và các đồng chí Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và giúp đỡ tôi. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, hoàn thiện mình để trở thành người Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………………………………

……………, ngày … tháng … năm 20….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………….

Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………

………………, ngày … tháng … năm 20…..

T/M CHI ỦY

Đảng ủy xếp loại mức chất lượng:……………….

………….……, ngày … tháng … năm 20….

T/M ĐẢNG ỦY

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *