Mô đun 9 Khoa học tiểu học

0
(0)

[ad_1]

Đáp án 20 câu hỏi ôn tập mô đun 9 khoa học tiểu học

1. Vị trí của môn Khoa học 2018 trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Là môn học tự chọn, có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh lĩnh hội những kiến thức cơ bản về thế giới tự nhiên.

Là môn học tự chọn, giúp học sinh học các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học ở cấp trung học cơ sở.

Là môn học bắt buộc, cung cấp cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn Khoa học tự nhiên ở các cấp học trên.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Là môn học bắt buộc có vị trí quyết định thực hiện các mục tiêu giáo dục tiểu học.

2. Đặc điểm của môn Khoa học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Là môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 4,5, được phát triển từ môn Khoa học ở lớp 1,2,3. Môn học này trang bị cho học sinh tri thức nền tảng để các em tiếp tục học tập môn Khoa học tự nhiên ở THCS.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Là môn học chủ đạo hình thành 5 phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm cho học sinh tiểu học.

Là môn học tập trung truyền thụ kiến thức cần thiết về lĩnh vực khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học.

Là môn học chủ đạo hình thành và phát triển năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học.

3. Nội dung môn Khoa học gồm bao nhiêu chủ đề?

4

7

5

6Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

4. …… là quá trình thu thập và giải thích các chứng cứ về việc học của từng học sinh (HS) nhằm mục đích xác định được HS đó đã biết những kiến thức, kĩ năng nào, tiếp theo cần phải học những kiến thức, kĩ năng nào và cách nào tốt nhất để học những kiến thức, kĩ năng mới.

Đánh giá kết quả học tập (Assessment OF learning).

Đánh giá là hoạt động tự đánh giá (Individual Assessment).

Đánh giá vì sự phát triển học tập (Assessment FOR learning).Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Đánh giá như là hoạt động học tập (Assessment AS learning).

5. Mục đích trọng tâm của đánh giá năng lực là gì?

Đánh giá khả năng người học vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học được vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Đánh giá ở mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng dến đánh giá trong khi học.

Xác định việc đạt được kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá xếp hạng giữa những học sinh với nhau và vì sự tiến bộ của mỗi HS.

6. Trong dạy học môn Khoa học 2018 giáo viên “tạo cơ hội để học sinh được đề xuất câu hỏi, đưa ra dự đoán về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống và phương án kiểm tra dự đoán” nhằm hình thành cho học sinh thành phần năng lực gì?

Năng lực nhận thức khoa học.

tìm tòi môi trường tự nhiên xung quanh

Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.

7. Để hình thành và phát triển năng lực đặc thù trong môn Khoa học 2018, giáo viên nên ưu tiên sử dụng các phương pháp sau:

Quan sát, thực hành, hỏi đáp, trò chơi.

Quan sát, thí nghiệm, thực hành, thảo luận theo nhóm nhỏ, dạy học giải quyết vấn đề, học theo dự án, học tập dựa trên tìm tòi – khám phá.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Kết hợp nhiều phương pháp dạy học truyền thống.

Dạy học giải quyết vấn đề, học theo dự án, học tập dựa trên tìm tòi phát hiện.

8. Nội dung được tinh giản trong chương trình môn Khoa học 2018 so với chương trình hiện hành là:

Đất

Hốn hợp và dung dịch

Không khí

Vật liệuNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

9. Chủ để mới trong chương trình môn Khoa học 2018 so với chương trình hiện hành là:

Nấm và vi khuẩnNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Năng lượng, đất, vi khuẩn

Đất; nấm, vi khuẩn, virus

Vật liệu, nấm và vi khuẩn

10. Trong dạy học môn Khoa học thì phẩm chất học sinh được hình thành, phát triển nhờ …

Các hoạt động quan sát, thí nghiệm, thực hành trải nghiệm, điều tra, khám phá thế giới tự nhiên.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Các hoạt động tuyền truyền, bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Các hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhỏ.

Các hoạt động tự nghiên cứu tài liệu.

11. Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề của môn Khoa học:

619a4e725e3b814b8d288a87

1-a, 2-b, 3-d, 4-cNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

1-a, 2-c, 3-b, 4-d

1-b, 2-a, 3-c, 4-d

1-a, 2-d, 3-b, 4-c

12. …….. là PPDH trong đó dưới sự hướng dẫn của GV, thông qua các hoạt động, HS tự tìm tòi, khám phá, phát hiện ra tri thức mới trong nội dung môn học.

Dạy học dựa trên dự án

Dạy học khám pháNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học thực hành

13. Ý nào sau đây không đúng với tính mở của môn Khoa học 2018:

Một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa.

Trao quyền cho giáo viên, nhà trường cơ hội để phát triển chương trình môn học hợp với điều kiện thực tế.

Chương trình mở rộng giới hạn quyền của giáo viên, nhà trường, địa phương trong triển khai thực hiện chương trình.

Trao quyền cho giáo viên bổ sung các nội dung giáo dục mới vào chương trình môn học.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

14. Nhà trường và giáo viên có thể thay đổi thứ tự của chủ đề trong môn Khoa học 2018 không? Vì sao?

Có, vì chương trình mở nên nhà trường và giáo viên có quyền thay đổi không chỉ thứ tự các chủ đề mà còn thay đổi thứ tự bài học trong từng chủ đề.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Có, vì nhà nước đã giao toàn quyền triển khai chương trình giáo dục cho giáo viên và nhà trường.

Không, vì các chủ đề giáo dục đã được sắp xếp logic, hệ thống.

Không, vì giáo viên và nhà trường không đủ năng lực chuyên môn để điều chỉnh chương trình giáo dục.

15. Muốn thu thập thông tin của một người học để đánh giá năng lực qua một dự án cụ thể trong dạy học Khoa học, công cụ nào sau đây là hiệu quả nhất?

Đề kiểm tra.

Bảng kiểm (Checklist).

Hồ sơ học tập.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

16. Điểm giống nhau giữa chương trình môn Khoa học 2018 và chương trình hiện hành:

Tập trung hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Tập trung vào hình thành kiến thức cho học sinh.

Xây dựng theo hướng tích hợp.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Không xây dựng nội dung theo các chủ đề giáo dục.

17. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

18. Phát biểu nào sau đây KHÔNG thể hiện đúng yêu cầu đối với giáo viên trong việc tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực trong môn Khoa học?

Giáo viên cần tổ chức chuỗi hoạt động để học sinh chủ động khám phá những điều chưa biết.

Giáo viên chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập, nghiên cứu.

Giáo viên cần đầu tư vào việc lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật đạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực phù hợp.

Giáo viên là người giữ vai trò chủ yếu trong việc đánh giá quá trình học tập của học sinh.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.
19. Một giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá kết quả của hoạt động thảo luận nhóm của các nhóm bạn học khác (trong lớp). Giáo viên nên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá nào sau đây?

Bảng câu hỏi.

Hồ sơ học tập.

Bài tập.

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

20. Trước khi bắt đầu bài học, để ôn tập kiến thức cũ và chuẩn bị cho việc lĩnh hội kiến thức mới, công cụ đánh giá nào có ưu thế và thường được sử dụng trong lớp học?

Đề kiểm tra.

Phiếu khảo sát.

Bảng câu hỏi (dạng câu hỏi trắc nghiệm).Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Bài tập.

=============

Đáp án câu hỏi cuối nội dung 1 mô đun 9 khoa học tiểu học

Câu hỏi cuối nội dung 1

1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

2. Chọn đáp án sai. Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Thiết kế dạy học.

Dạy học và tổ chức hoạt động.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

3. Hệ sinh thái giáo dục được hiểu là:

là môi trường đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

là môi trường đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và các nguồn lực khác cùng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực (NL), phẩm chất (PC) cho người học.

là môi trường đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

4. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục; Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS. Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh một cách thuận lợi và hiệu quả.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Giúp GV, HS ở vùng sâu, vùng xa truy cập được vào hệ thống internet toàn cầu

Giúp GV hoàn thành việc dạy học hiệu quả nhất

Giúp thay đổi nhanh phương pháp học tập theo hướng hiện đại và thay thế cách học truyền thống của học sinh

5. Chọn đáp án sai. Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính chính xác.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Đảm bảo tính khoa học.

6.  ……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

B-Learning.

ADDIE.

MOOC.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

STEM.

7. Chọn đáp án SAI. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

8. Chọn đáp án sai. Để lựa chọn một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau:

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.

Nền tảng kiến thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;

9. Chọn đáp án sai. Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tự học, tự bồi dưỡng của GV, cụ thể là:

Giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.

Hỗ trợ giáo viên chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong/ngoài lớp học một cách tích cực.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người giáo viên chính thức.

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.

10. Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Đáp án chi tiết 10 câu hỏi cuối nội dung 2 module 9 khoa học tiểu học

Câu hỏi cuối nội dung 2

1. Theo tài liệu đọc, các phần mềm dạy học môn Khoa học được phân chia thành 03 nhóm là:

Phần mềm thiết kế và biên tập nội dung dạy học, phần mềm hỗ trợ phát triển nội dung bài dạy, phần mềm hỗ trợ quản lí công việc của GV.

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn; Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá; Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến; Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Phần mềm biên tập nội dung dạy học, phần mềm giúp triển khai hoạt động dạy học, phần mềm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học cho GV, phần mềm quản lí công việc của GV, phần mềm biên soạn nội dung bài dạy.

2. Đâu là phần mềm không sử dụng cho môn Khoa học:

Activ inspire.

Microsoft Power Point.

Class Dojo.

Crocodile PhysicsNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

3. Để xây dựng lớp học và quản lí lớp học, đánh giá hiệu quả học tập, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Microsoft PowerPoint.

Class Dojo.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Microsoft Word.

Video Editor.

4. Để thiết kế video clip (2 – 3 phút) ở dạng giới thiệu về “Trao đổi chất ở thực vật” (Khoa học 4) ở dạng câu chuyện kèm hình ảnh minh hoạ, giáo viên có thể sử dụng …

Microsoft Word.

Video Editor.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Class Dojo.

Paint.

5. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vnNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

https://learning.moet.edu.vn

6. GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Nguồn học liệu số.

Thiết bị công nghệ.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Đồ dùng dạy học.

7. Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Kahoot.

Google Classroom.

ActivInspire.

Máy chiếu.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

8. Giáo viên sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng bài giảng “Phòng tránh tai nạn đuối nước” cho môn Khoa học ở tiểu học. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễnNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh

9. Giáo viên thiết kế inforgraphic nội dung “Nêu được tên, dấu hiệu chính và nguyên nhân của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng” trong môn Khoa học cho học sinh lớp 4 bằng phần mềm Power Point. Giáo viên đang thực hiện:

Phát triển nội dung bài dạy.

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Phần mềm trong thiết kế kế hoạch bài dạy.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

10. Giáo viên sử dụng công cụ Class Dojo để tương tác với học sinh, phụ huynh để tổng kết bài học “Phòng tránh tai nạn đuối nước” – môn Khoa học cho học sinh lớp 4. Giáo viên đang thực hiện:Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Thiết kế và biên tập học liệu số và trình diễn

Phần mềm hỗ trợ quản lí HS/lớp học.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

=================

Đáp án câu hỏi nội dung 4 mô đun 9 khoa học tiểu học đầy đủ, chi tiết, chính xác

Câu hỏi cuối nội dung 3

1. Chọn đáp án sai. Đâu là cơ sở lựa chọn các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phù hợp thực tiễn dạy học môn Khoa học ở cấp Tiểu học:

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT.

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Đặc trưng của môn Khoa học ở cấp tiểu học.

Điều kiện thực tiễn ở nhà trường.

2. Để lựa chọn phần mềm phù hợp trong dạy học môn Khoa học, cần phải xét đến các yếu tố cơ bản nào sau đây?

Tính năng, ưu điểm và hạn chế của phần mềm

Phương pháp và kĩ thuật dạy họcNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Loại nội dung dạy học cần hoặc phải được sử dụng ở dạng học liệu số

Điều kiện triển khai

3. Định hướng ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong thiết kế kế hoạch bài dạy môn Khoa học ở cấp Tiểu học gồm:

Tìm kiếm và biên tập video

Tìm kiếm và biên tập hình ảnh, Thiết kế Infographic, Thiết kế Infographic, Tìm kiếm và biên tập video, Thiết kế bài trình chiếu đa phương tiệnNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Tìm kiếm và biên tập hình ảnh, Thiết kế Infographic

Thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện

4. Định hướng ứng dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả môn Khoa học ở cấp Tiểu học gồm:

Thiết kế câu hỏi bằng Class Dojo

Thiết kế câu hỏi bằng You Tube

Sử dụng phần mềm trình chiếu MS – Powerpoint để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học trực tiếp và thiết kế câu hỏi bằng Google Forms cho dạy học trực tuyếnNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Thiết kế câu hỏi bằng Video editor

5. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.
6. Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng.

Thiết kế các hoạt động học cụ thể.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá.

7. Khi dạy học môn Khoa học, giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua…

Class Dojo

OneNote

YoutubeNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Video Editor

8. Với yêu cầu cần đạt “Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng tránh đuối nước” (Khoa học – Lớp 4). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

Yêu cầu học sinh nộp sản phẩm “bài trình chiếu giới thiệu về về 01 con vật mà em yêu thích/không yêu thích” qua Microsoft Teams.

Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

9. Với yêu cầu cần đạt Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng tránh đuối nước” (Khoa học – Lớp 4). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua Google Meet và Youtube, MS TeamNgân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Dạy học thông qua Padlet

Dạy học thông qua Microsoft Padlet.

Dạy học thông qua Class Dojo.

10. Với yêu cầu cần đạt: “Cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi” (Khoa học – Lớp 4). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau

Yêu cầu học sinh nộp bản cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi qua Google Classroom.

Yêu cầu học sinh nộp bản cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi qua Padlet.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Yêu cầu học sinh nhờ phụ huynh chụp hình bản cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi của bản thân qua You tube

Yêu cầu học sinh nộp bản cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi qua Kahoot.

===============

Câu hỏi đánh giá nội dung 4 GVCC khoa học tiểu học

Câu hỏi đánh giá nội dung 4

1. Chọn đáp án SAI. Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Khoá bôì dưỡng tập trung.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

2. Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

Chon 2Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

3. Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

4. Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

5. Hỗ trợ gián tiếp là giáo viên cốt cán sẽ thông qua máy tính và Internet để hướng dẫn đồng nghiệp. Để triển khai và thực hiện kế hoạch hướng dẫn, giáo viên cốt cán có thể dùng:

Mô hình 1-n là mô hình “một kèm nhiều”, đây là dạng hỗ trợ thông dụng trong các tổ bộ môn, khoa/phòng khi muốn tập huấn bồi dưỡng nội bộ.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Mô hình 1-1 là mô hình mà người hướng dẫn và người được hướng dẫn giống như một “cặp đôi” để cùng làm việc, chia sẻ và hướng dẫn trực tiếp/gián tiếp về mọi mặt.Ngân hàng câu hỏi, đáp án chi tiết Mô đun 9 Khoa học tiểu học, nội dung được chia sẻ ngày 06/04/2022. Blogtailieu.com chia sẻ nội dung Mô đun 9 Khoa học tiểu học tới quý thầy cô tham khảo. Cám ơn cộng đồng giáo viên Tại Sông Công đã chia sẻ.

Tài liệu tham khảo Module 9 đạo đức tiểu học

Nội dung đang cập nhật

Tài liệu tham khảo Link google drive

Nội dung được chia sẻ full tại:

Mô đun 9 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh (19 môn học)

Ngân hàng Câu hỏi ôn tập mô đun 9 tất cả các môn

Nộp sản phẩm cuối khóa mô đun 9 khoa học tiểu học

1. Xây dựng các học liệu số phục vụ cho một hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Khoa học có ứng dụng CNTT ở cấp Tiểu hoc đã có.

2. Mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học.

Sản phẩm ppt
.

Sử dụng bài giảng điện tử powerpoint, phần mềm: padlet; azota,…

Sử dụng trong phần Khởi động, khám phá và vận dụng

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN KHOA HỌC 4

CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

Bài dạy: Nhu cầu sống của thực vật ( 3 tiết)

  1. Yêu cầu cần đạt:

Sau bài học:

– HS nhận biết được các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật ( ánh sáng, không khí, nước, chất khoáng và nhiệt độ) thông qua thí nghiệm hoặc quan sát tranh ảnh, video clip.

– Trình bày được thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống.

– Vẽ được sơ đồ đơn giản ( hoặc điền vào sơ đồ cho trước) về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.

– Góp phần bồi dưỡng và phát triển ở HS:  năng lực tự tiến hành thí nghiệm, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong thực hành và báo cáo kết quả thí nghiệm, phẩm chất trách nhiệm có ý thức bảo vệ cây trồng.

  1. Đồ dùng dạy học:

Bài giảng điện tử powerpoint, phần mềm:  zoom, olm.vn; padlet; azota

– Giáo viên: 6 cây đậu được trồng trong 6 cốc như nhau, video, hình ảnh sinh sống của thực vật, sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật, 6 sơ đồ trống Sự trao đổi thức ăn ở thực vật, các phiếu bài tập sau:

Phiếu làm việc nhóm ( Phiếu số 1):

Câu 1: Viết kết quả quan sát vào bảng

 

     Trạng      thái  

Cây

 

Sau 3 ngày

 

Sau 5 ngày

 

Sau 7 ngày

Cây thứ nhất  

 

   
Cây thứ hai      

 

Câu 2: Kết luận: Thực vật …………………… để sống và phát triển

 

Phiếu làm việc nhóm ( Phiếu số 2):

Câu 1: Trong tự nhiên, nhiều loại cây không được chăm sóc như tưới nước, bón phân,… mà cây cối đó vẫn phát triển tốt vì:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: Thực vật …………………. khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng để phát triển.

Phiếu làm việc nhóm ( Phiếu số 3):

– Dưới ánh sáng mặt trời, khi trao đổi thức ăn, thực vật hấp thụ:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

– Dưới ánh sáng mặt trời, khi trao đổi thức ăn, thực vật thải ra:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

 

– Học sinh: Sổ ghi chép cá nhân, phiếu bài tập

III. Các hoạt động dạy học:

 

Tiến trình dạy học Hoạt động dạy học Công cụ, học liệu kèm theo,..
 

Tiết 1:

Khởi động, nêu vấn đề

 

– Mục tiêu: HS nhận diện vấn đề và tư duy vào bài học – GV yêu cầu HS tham gia trả lời các câu hỏi khởi động tại azota theo đường link

– HS trả lời câu hỏi

– GV nhận xét, chốt ý, kết nối bài học.

Bài giảng điện tử powerpoint https://azota.vn/de-thi/

 

 

Hình thành kiến thức mới

 

Hoạt động 1: Thực hành thí nghiệm

Mục tiêu: HS thiết kế và tiến hành thí nghiệm để khám phá ra các nhu cầu về nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ và chất khoáng của thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Tình huống khởi động

– GV cho học sinh xem 1 đoạn phim về thực vật và đặt câu hỏi: Theo bạn thực vật cần gì để sống?

– HS lắng nghe, tìm câu trả lời ghi

Bước 2 : Trình bày ý kiến ban đầu của học sinh

– Giáo viên ghi các ý kiến lên bảng lớp

Bước 3: Đề xuất các câu hỏi

– GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận, tổng hợp các ý kiến cá nhân để đặt câu hỏi về nhu cầu sống của thực vật.

– Tổ chức cho các nhóm nêu câu hỏi về nhu cầu sống của thực vật.

– GV chốt các câu hỏi của các nhóm

Bước 4: Đề xuất  các phương án và tiến hành thí nghiệm

– GV giao cho mỗi nhóm 2 cây đậu đã được trồng trong cốc, yêu cầu tiến hành thí nghiệm để tìm câu trả lời cho câu hỏi:

+ Nhóm 1- 2: Thực hành thí nghiệm tìm ra nhu cầu về nước và chất khoáng của thực vật.

+ Nhóm 3-4: Thực hành thí nghiệm tìm ra nhu cầu về không khí của thực vật.

+ Nhóm 5-6: Thực hành thí nghiệm tìm ra nhu cầu về ánh sáng và nhiệt độ của thực vật.

– GV hướng dẫn, gợi ý các nhóm HS đề xuất các phương án tiến hành thí nghiệm, các dụng cụ cần dùng cho thí nghiệm để tìm câu trả lời và ghi vào vở thí nghiệm. Ví dụ:

+ Nhóm 1- 2: Đặt 1 cây nơi có ánh sáng nhưng không tưới nước, đặt 1 cây nơi có ánh sáng tưới nước cây.

+ Nhóm 3- 4: Để 1cây trong phòng tối, tưới nước thường xuyên, để 1cây trong phòng tối, tưới nước thường xuyên nhưng bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá để ngăn cản sự trao đổi khí.

+ Nhóm 5- 6: Đặt 1 cây trong phòng tối, tưới nước thường xuyên, đặt 1 cây nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên.

– Các nhóm tiến hành một thí nghiệm  trong thời gian từ 5-7 ngày. Trong quá trình HS làm thí nghiệm, GV theo dõi, gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn, hướng dẫn HS quan sát, ghi chép tiến trình thí nghiệm và kết quả vào vở thí nghiệm vào 2 tiết Khoa học sau.

 

Tiết 2 – 3:

Bước 5: Báo cáo kết quả và rút ra kết luận chung

– Tổ chức cho đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thí nghiệm trước lớp, đưa ra kết luận ban đầu về nhu cầu sống của thực vật liên quan đến thí nghiệm. Giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh lại với các ý kiến ban đầu của mình ở bước 2.

– Trên cơ sở kết quả làm việc của HS, Giáo viên chốt lại các nhu cầu sống của thực vật: Thực vật cần đủ nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng và nhiệt độ thích hợp thì mới sống và phát triển bình thường.

– HS ghi vào vở thí nghiệm những tính chất cơ bản của nước đã được GV chính xác hóa.

 

Video Nhu cầu sống của thực vật

Bài giảng điện tử powerpoint

https://padlet.com/

ubezrujgyl

Hoạt động 2: Thảo luận

Mục tiêu:

– HS trình bày được thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống.

– GV giới thiệu một số hình ảnh cây sống trong tự nhiên, các cánh rừng xanh tốt.

– Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4, trả lời các câu hỏi:

+ Trong tự nhiên, tại sao nhiều loại cây không được chăm sóc như tưới nước, bón phân,… mà cây cối đó vẫn phát triển tốt?

+ Theo bạn, thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng để phát triển không?

– Tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận

– Nhận xét, chốt ý: Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống

Bài giảng điện tử powerpoint
Hoạt động 3: Quan sát, thảo luận

Mục tiêu:

– HS vẽ được sơ đồ đơn giản ( hoặc điền vào sơ đồ cho trước) về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.

– Yêu cầu HS quan sát Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật, thảo luận nhóm bàn, trả lời câu hỏi:

+ Dưới ánh sáng mặt trời, khi trao đổi thức ăn, thực vật hấp thụ những gì và thải ra những gì?

– HS tiến hành thảo luận, ghi kết quả vào phiếu làm việc nhóm.

– Tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận.

– GV nhận xét, chốt ý: Trong quá trình trao đổi thức ăn, vào ban ngày, thực vật hấp thụ khí các-bô-níc, nước, cá chất khoáng và thải ra khí o-xi, hơi nước, các chất khoáng khác. Riêng vào ban đêm thì thực vật hấp thu khí o-xi, thải ra khí các- bô- níc.

– HS ghi lại kết luận vào sổ ghi chép

Bài giảng điện tử powerpoint
Hoạt động 4: Trò chơi “ Vượt chướng ngại vật”

Mục tiêu:

– HS điền vào sơ đồ cho trước) về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.

 

– GV phổ biến luật chơi, cách chơi, thời gian chơi.

– GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi trả lời câu hỏi để vượt chướng ngại vật.

– GV nhận xét, khen nhóm thắng cuộc.

Bài giảng điện tử powerpoint
 

Ứng dụng, trải nghiệm, sáng tạo

 

Mục tiêu:

– HS vận dụng kiến thức để chăm sóc,  cây trồng tại gia đình, địa phương

– GV hướng dẫn HS về nhà vận dụng kiến thức để chăm sóc cây trồng tại gia đình và địa phương.

– Hoàn thành bài kiểm tra theo đường link azota

Bài giảng điện tử powerpoint

https://azota.vn/de-thi/

 

ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SẢN PHẨM ĐƯỢC TRÌNH BÀY BẰNG  POPWERPOINT ĐÍNH KÈM

 

[ad_2]

Source link

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *