Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 2)

0
(0)

Tài liệu gồm 199 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập và các dạng toán, giúp học sinh lớp 9 ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 2).

Mục lục:
CHỦ ĐỀ 1. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1.
+ Vấn đề 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 1.
+ Vấn đề 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 5.
+ Vấn đề 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 9.
+ Vấn đề 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 13.
+ Vấn đề 5. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số 17.
+ Vấn đề 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (phần 1) 20.
+ Vấn đề 7. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (phần 2) 23.
Ôn tập chủ đề 1 (phần 1) 26.
Ôn tập chủ đề 1 (phần 2) 29.
CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ Y = AX2 (A KHÁC 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN 32.
+ Vấn đề 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0) và đồ thị (phần 1) 32.
+ Vấn đề 2. Hàm số y = ax2 (a khác 0) và đồ thị (phần 2) 36.
+ Vấn đề 3. Công thức nghiệm 38.
+ Vấn đề 4. Công thức nghiệm 42.
+ Vấn đề 5. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (phần 1) 46.
+ Vấn đề 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (phần 2) 50.
+ Vấn đề 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai 54.
+ Vấn đề 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (phần 1) 58.
+ Vấn đề 9. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (phần 2) 62.
+ Vấn đề 10. Bài toán về đường thẳng và parabol 66.
Ôn tập chủ đề 2 69.
CHỦ ĐỀ 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN 73.
+ Vấn đề 1. Góc ở tâm. Số đo cung 73.
+ Vấn đề 2. Liên hệ giữa cung và dây 75.
+ Vấn đề 3. Góc nội tiếp (phần 1) 77.
+ Vấn đề 4. Góc nội tiếp (phần 2) 78.
+ Vấn đề 5. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây (phần 1) 80.
+ Vấn đề 6. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (phần 2) 81.
+ Vấn đề 7. Góc có đỉnh bên trong hay bên ngoài đường tròn (phần 1) 84.
+ Vấn đề 8. Góc có đỉnh bên trong hay bên ngoài đường tròn (phần 2) 85.
+ Vấn đề 9. Cung chứa góc 88.
+ Vấn đề 10. Tứ giác nội tiếp (phần 1) 90.
+ Vấn đề 11. Tứ giác nội tiếp (phần 2) 92.
+ Vấn đề 12. Độ dài đường tròn, cung tròn 94.
+ Vấn đề 13. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 98.
Ôn tập theo chủ đề 3 101.
CHỦ ĐỀ 4. HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU 104.
+ Vấn đề 1. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ 104.
+ Vấn đề 2. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt 106.
+ Vấn đề 3. Diện tích và thể tích mặt cầu 108.
Ôn tập chủ đề 4 111.
HƯỚNG DẪN GỢI Ý ĐÁP ÁN 113.
CHỦ ĐỀ 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 113.
+ Vấn đề 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 113.
+ Vấn đề 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 116.
+ Vấn đề 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 118.
+ Vấn đề 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 120.
+ Vấn đề 5. Hệ phương trình bậc nhất 122.
+ Vấn đề 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (phần 1) 125.
Ôn tập chủ đề 1 (phần 1) 128.
Ôn tập chủ đề 1 (phần 2) 131.
CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ Y = AX2 (A KHÁC 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN 133.
+ Vấn đề 2. Hàm số y = ax2 (a khác 0) và đồ thị (phần 2) 135.
+ Vấn đề 3. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (phần 1) 138.
+ Vấn đề 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (phần 2) 140.
+ Vấn đề 5. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (phần 1) 143.
+ Vấn đề 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (phần 2) 147.
+ Vấn đề 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai 149.
+ Vấn đề 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (phần 1) 151.
+ Vấn đề 9. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (phần 2) 154.
+ Vấn đề 10. Bài toán về đường thẳng và parabol 156.
Ôn tập chủ đề 2 158.
CHỦ ĐỀ 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN 160.
+ Vấn đề 1. Góc ở tâm. Số đo cung 160.
+ Vấn đề 2. Liên hệ giữa cung và dây 161.
+ Vấn đề 3. Góc nội tiếp (phần 1) 163.
+ Vấn đề 4. Góc nội tiếp (phần 2) 165.
+ Vấn đề 5. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây (phần 1) 167.
+ Vấn đề 6. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây (phần 2) 168.
+ Vấn đề 7. Góc có đỉnh bên trong hay bên ngoài 170.
+ Vấn đề 8. Góc có đỉnh bên trong hay bên ngoài đường tròn (phần 2) 172.
+ Vấn đề 9. Cung chứa góc 174.
+ Vấn đề 10. Tứ giác nội tiếp (phần 1) 175.
+ Vấn đề 11. Tứ giác nội tiếp (phần 2) 177.
+ Vấn đề 12. Độ dài đường tròn, cung tròn 180.
+ Vấn đề 13. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 183.
Ôn tập chủ đề 3 186.
CHỦ ĐỀ 4. HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CÂU 191.
+ Vấn đề 1. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ 191.
+ Vấn đề 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt 193.
+ Vấn đề 3. Diện tích và thể tích của mặt cầu 194.
Ôn tập chủ đề 4 196.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH