Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 1)

0
(0)

Tài liệu gồm 159 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập và các dạng toán, giúp học sinh lớp 9 ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 1).

Mục lục:
CHỦ ĐỀ 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA 1.
+ Vấn đề 1. Căn bậc hai 1.
+ Vấn đề 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 2 a a 6.
+ Vấn đề 3. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 2 a a 10.
+ Vấn đề 4. Liên hệ phép nhân, phép chia với phép khai phương 13.
+ Vấn đề 5. Liên hệ phép nhân, phép chia với phép khai phương (phần 2) 16.
+ Vấn đề 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 20.
+ Vấn đề 7. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai 25.
+ Vấn đề 8. Căn bậc ba 29.
Ôn tập chủ đề 1 (phần 1) 32.
Ôn tập chủ đề 1 (phần 2) 35.
CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT 38.
+ Vấn đề. Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số. 38.
+ Vấn đề 2. Hàm số bậc nhất 43.
+ Vấn đề 3. Đồ thị của hàm số bậc nhất 45.
+ Vấn đề 4. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 49.
+ Vấn đề 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0) 53.
Ôn tập chủ đề 2 54.
CHỦ ĐỀ 3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG 60.
+ Vấn đề 1. Hệ thức về cạnh và đường cao 60.
+ Vấn đề 2. Hệ thức về cạnh và đường cao 63.
+ Vấn đề 3. Luyện tập hệ thức về cạnh và đường cao 65.
+ Vấn đề 4. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (phần 1) 67.
+ Vấn đề 5. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (phần 2) 70.
+ Vấn đề 6. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (phần 1) 73.
+ Vấn đề 7. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (phần 2) 76.
Ôn tập chủ đề 3 78.
CHỦ ĐỀ 4. ĐƯỜNG TRÒN 82.
+ Vấn đề 1. Sự xác định đường tròn 82.
+ Vấn đề 2. Sự xác định đường tròn tính chất đối xứng của đường tròn (phần 2) 84.
+ Vấn đề 3. Đường kính và dây của đường tròn 86.
+ Vấn đề 4. Đường kính và dây của đường tròn 88.
+ Vấn đề 5. Vị trí tương đối của đường thẳng 90.
+ Vấn đề 6. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 93.
+ Vấn đề 7. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 95.
+ Vấn đề 8. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau (phần 1) 97.
+ Vấn đề 9. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau (phần 2) 99.
+ Vấn đề 10. Luyện tập tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau 101.
+ Vấn đề 11. Vị trí tương đối của hai đường tròn 103.
Ôn tập chủ đề 4 (phần 1) 106.
Ôn tập chủ đề 4 (phần 2) 110.
Hướng dẫn – đáp số 112.
Chủ đề 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba 112.
Chủ đề 2. Hàm số bậc nhất 126.
Chủ đề 3. Hệ thức lượng trong tam giác 134.
Chủ đề 4. Đường tròn 145.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH