Đề kiểm tra cuối kì I môn Tin 8 mẫu mới

0
(0)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TIN 8

NĂM HC 2021 – 2022  

 (Dùng chung cho hai mã đề)

Chủ đề Cấp độ tư duy
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng
TNKQ TH TNKQ TH TNKQ TH TNKQ TH  
Tổng quan ngôn ngữ lập trình Pascal Nhận biết tác dụng của các từ khóa

Câu 1=> 4

 

VCT hiển thị nội dung đơn giản

Câu 13

Hiểu được kiểu dữ liệu số nguyên, phép tính trên ngôn ngữ pascal, đặt tên

Câu 5;6;7

VCT tính tích, tổng của ba số

Câu 14

    Giới hạn của kiểu số nguyên Integer

Câu 10

   

 

 

Số câu

Số điểm  (%)

4

1đ (10%)

1

2đ (20%)

3

0,75đ (7,5%)

1

2đ (20%)

    1

0,25đ (2,5%)

  10

6đ (60%)

Câu lệnh rẽ nhánh     Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để VCT

Câu 8

  Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để VCT

Câu 9

VCT kiểm tra số chẵn hay lẻ

Câu 15 a,b,c

Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để VCT

Câu 11

VCT tìm số lớn nhất trong ba số

Câu 15d

 
Số câu

Số điểm  (%)

    1

0,25đ (2,5%)

  2

0,5đ (5%)

3

2,25đ(22,5%)

1

0,25đ (2,5%)

1

0,75đ(7,5%)

8

4đ (40%)

Tổng

Số câu

Số điểm  (%)

 

4

1,0đ (10%)

 

1

2đ (20%)

 

4

1,0đ (10%)

 

1

2đ (20%)

 

2

0,5đ (5%)

 

3

2,25đ(22,5%)

 

2

0,5đ (5%)

 

1

0,75đ(7,5%)

 

18

10đ (100%)

 
                         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

             NĂM HỌC 2021 – 2022; MÔN: TIN 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:……………………………………………………..Lớp:……………

 

 

MÃ ĐỀ 01

 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1.  Kiểu dữ liệu số nguyên trong pascal được ký hiệu là?

 1. Read                         B.  Excel                  C.  Real                  D.  Integer

Câu 2.  Program là từ khoá dùng để:

 1. Khai báo tiêu đề chương trình B. Kết thúc chương trình
 2. Viết ra màn hình các thông báo D. Khai báo biến

Câu 3.   Để nhập biến vào cho chương trình ta sử dụng từ khóa nào?

 1. Begin                                                                    B.  Write
 2. Read hoặc Readln                                                D.  Writeln

Câu 4.  Để hiển thị nội dung ra trong quá trình chạy chương trình ta sử dụng từ khóa nào?

 1. Write/Writeln            B.  Real                C.  Read/Readln         D.  Integer

Câu 5.  Số 2,5 được thuộc dữ liệu kiểu nào?:

 1. Read                         B.  Const             C.  Real                       D.  Integer

Câu 6.  Phép tính  được biểu diễn dưới ngôn ngữ pascal là

 1. (2+1)/2                      B.  2.1/2              C.  (2*1)/2                  D.  2*1/3

Câu 7. Tên không đúng theo nguyên tắc đặt tên trong Pascal?

 1. Lop 8a B. Lop8                          C. Lop8a                        D. 8a

Câu 8. “Nếu a là số lẻ” sẽ được viết dưới dạng ngôn ngữ Pascal là

 1. If a mod 2 =0                                       B. If a mod 2 < 0
 1. If a mod 2 > 0 D. If a mod 2 <>0

Câu 9. “Nếu a không vượt quá 5” sẽ được viết dưới ngôn ngữ Pascal là

 1. If a>=5          B. If a<5                C. If a <=5                             D. If a>5

Câu 10. Kiểu dữ liệu Integer có giá trị lớn nhất là

 1. 32768 B. 32767 C. 2 tỉ                            D. -32768…+32767

Câu 11.  Các câu lệnh Pascal sau đây, câu nào được được viết đúng?

 1. if x= 5 then a = b B. if x > 4; then a:= b;
 2. if x > 4 then a:=b; m:=n; D. if x >  4 then a:=b; else m:=n;

Câu 12. Phép tính được viết dưới ngôn ngữ Pascal là?

 1. (3-1/2)/3                    B.  3-1/3            C.  3/3-1/2               D.  (3-1/2)/2
 2. II. THỰC HÀNH (7,0 điểm)

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Free Pascal để viết và chạy các chương trình sau:

Câu 13. (2,0 điểm)

Viết chương trình hiển thị ra họ và tên đầy đủ của mình

Câu 14. (2,0 điểm)

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím ba số tự nhiên a, b và c . Thông báo ra màn hình tổng của ba số đó

Câu 15. (3,0 điểm)

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím ba số tự nhiên a, b, c

 1. Thông báo ra màn hình số a là số chẵn hay số lẻ
 2. Thông báo ra màn hình số b là số chẵn hay số lẻ
 3. Thông báo ra màn hình số c là số chẵn hay số lẻ
 4. Thông báo ra số lớn nhất trong ba số đó

 


Hết—–

HƯỚNG DẪN CHẤM

 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm

MÃ ĐỀ 01

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D A C A C C A A C B C A
 1. THỰC HÀNH (7,0 điểm)

Yêu cầu chung:

 • Chương trình phải chạy được trên Free Pascal
 • Không bị báo lỗi. Nếu bị báo lỗi là 0 điểm cho bài đó
 • Giám khảo kiểm tra kết quả bằng cách nhập các bộ test bằng bàn phím
Câu Nội dung Điểm
1 Program cau1;

begin

writeln(‘Nguyen Van An’);

readln

end.

 

2,0

 

2,0

2 program cau2;

var a,b,c:integer;

begin

write(‘Nhap vao so thu nhat: ‘); readln(a);

write(‘Nhap vao so thu hai: ‘); readln(b);

write(‘Nhap vao so thu ba: ‘); readln(c);

write(‘Tong ba so do la: ‘,a+b+c);

readln;

end.

 

 

 

1,0

 

1,0

3 program cau3;

var a,b,c: integer;

begin

write(‘Nhap vao so thu nhat: ‘); readln(a);

write(‘Nhap vao so thu hai: ‘); readln(b);

write(‘Nhap vao so thu ba: ‘); readln(c);

If a mod 2 =0 then writeln(a,’ la so chan’) else writeln(a,’ la so le’);

If b mod 2 =0 then writeln(b,’ la so chan’) else writeln(b,’ la so le’);

If c mod 2 =0 then writeln(c,’ la so chan’) else writeln(c,’ la so le’);

if (a>b) and (a>c) then writeln(‘So lon nhat la ‘,a);

if (b>c)and (b>a) then writeln(‘So lon nhat la ‘,b);

if (c>a) and (c>b) then writeln(‘So lon nhat la ‘,c);

readln

end.

 

 

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

MÃ ĐỀ 2

 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A D B D C D A A D D B C
 1. THỰC HÀNH (7,0 điểm)

Yêu cầu chung:

 • Chương trình phải chạy được trên Free Pascal
 • Không bị báo lỗi. Nếu bị báo lỗi là 0 điểm cho bài đó
 • Giám khảo kiểm tra kết quả bằng cách nhập các bộ test bằng bàn phím
Câu Nội dung Điểm
1 Program cau1;

begin

writeln(‘Nguyen Van An’);

readln

end.

 

4,0

2 program cau2;

var x,y,z:integer;

begin

write(‘Nhap vao so thu nhat: ‘); readln(x);

write(‘Nhap vao so thu hai: ‘); readln(y);

write(‘Nhap vao so thu ba: ‘); readln(z);

write(‘Tong ba so do la: ‘,x+y+z);

readln;

end.

 

 

 

1,0

 

1,0

3 program cau3;

var x,y,z: integer;

begin

write(‘Nhap vao so thu nhat: ‘); readln(x);

write(‘Nhap vao so thu hai: ‘); readln(y);

write(‘Nhap vao so thu ba: ‘); readln(z);

If x mod 2 =0 then writeln(x,’ la so chan’) else writeln(x,’ la so le’);

If y mod 2 =0 then writeln(y,’ la so chan’) else writeln(y,’ la so le’);

If z mod 2 =0 then writeln(z,’ la so chan’) else writeln(z,’ la so le’);

if (x >y) and (x >z) then writeln(‘So lon nhat la ‘,x);

if (y>z)and (y>x) then writeln(‘So lon nhat la ‘,y);

if (z>x) and (z>y) then writeln(‘So lon nhat la ‘,z);

readln

end.

 

 

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

     

 

Tin 8:Tải về tại đây

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *