Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên TEMIS

0
(0)

 

Tiêu chí Gợi ý minh chứng bổ sung

(*Chú ý: Chữ đỏ là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Đạt Khá Tốt
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo 1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý).

 

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):
– Xếp loại viên chức được đánh giá:… (điền Xuất sắc/hoặc tốt/hoặc Hoàn thành nhiệm vụ);

– Có phẩm chất đạo đức tốt (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);
– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):
– Xếp loại viên chức được đánh giá: …. (điền Xuất sắc/hoặc tốt);

– Có phẩm chất đạo đức mẫu mực (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);
– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

– Vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học:… (điền ví dụ)

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo 1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

 

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của…. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021)

– Hoàn thành các hoạt động rèn luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

 

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021)

– Có giấy khen về:… (điền tên giấy khen, nếu có, tải hình chụp giấy khen nếu có)

– Hoàn thành tốt các hoạt động rèn luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

– Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện phong cách nhà giáo trong sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, trường: … (khuyến khích điền cụ thể)

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân 1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);
– Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể cho lớp???, năm học…)

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);
– Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên cho lớp ???, năm học…);

– Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

 

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);
– Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên lớp ???, năm học…);

– Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

– Đã hoàn thành thao giảng hoặc dự giờ dạy giỏi… (điền thông tin cụ thể về buổi thao giảng, dự giờ và kết quả đánh giá)

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục  của năm học 2020 – 2021; Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021, không bắt buộc);

 

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục  của năm học 2020 – 2021; Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021, không bắt buộc);

 

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục  của năm học 2020 – 2021; Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện; Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021, không bắt buộc);

– Thường xuyên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục cho đồng nghiệp của… (điền tổ chuyên môn, tên GV được hỗ trợ, trường, địa phương…);

 

– Đã thực hiện các báo cáo chuyên đề về xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục tại… (điền địa điểm, thời gian, tên chuyên đề đã thực hiện nếu có)

 

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã thực hiện thao giảng/dự giờ…  (Điền tên giờ giảng/dự, điền thời gian, địa điểm thực hiện)

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã thực hiện thao giảng/dự giờ… (Điền tên giờ giảng/dự giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện) trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi); trong đó đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

– Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về kinh nghiệm vận dụng đổi mới PPDH trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phần tham dự)

– Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về… (Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, người tham dự)

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (Điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Trung Bình (hoặc cao hơn);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã thực hiện thao giảng/dự giờ vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Khá (hoặc Tốt);

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã thực hiện thao giảng/thi giáo viên dạy giỏi vào… (điền tên giờ, điền thời gian, địa điểm thực hiện), với đánh giá và xếp loại mức Tốt (hoặc Giỏi);

– Đã được khen/tuyên dương về việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong buổi sinh hoạt chuyên môn vào… (Điền thời gian, địa điểm tổ chức buổi SHM, thành phần tham dự)

– Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá… (Điền tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, thành phần tham dự)

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh 1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã hoàn thành thao giảng/dự giờ các tiết chuyên đề về…/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp về… (Điền tên hoặc nội dung tiết dạy); trong đó có thực hiện các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh; được xếp loại… (Điền Trung Bình trở lên nếu có);

 

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã hoàn thành thao giảng/dự giờ các tiết chuyên đề về…/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp về… (Điền tên hoặc nội dung tiết dạy); trong đó có thực hiện các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh; được xếp loại… (Điền Khá trở lên nếu có);

 

1. Tải kết quả học tập của học sinh năm học 2020 – 2021 do minh phụ trách;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã hoàn thành thao giảng/dự giờ các tiết chuyên đề về…/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp về… (Điền tên hoặc nội dung tiết dạy); trong đó có thực hiện các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh; được xếp loại Tổt (Giỏi);

– Đã thực hiện các chuyên đề… (Điền tên chuyên đề về biện pháp tư vấn học sinh nếu có);

 

– Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm (hoặc giáo viên bộ môn/ hoặc ban giám hiệu) về các biện pháp tư vấn và hỗ trợ học sinh. Ví dụ: Tư vấn cho những học sinh về phương pháp học tập, lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, tình cảm cá nhân, phong cách sống; Hỗ trợ những học sinh cụ thể nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục học tập; Giúp đỡ cụ thể nhưng học sinh khó khăn trong học tập, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt… (Lựa chọn ví dụ phù hợp với thực tế của bản thân)

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường 1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

 

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã thực hiện hướng dẫn học sinh trong lớp/ hoặc trao đổi với cha mẹ học sinh tại các buổi họp phụ huynh/ hoặc chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp tại các buổi sinh hoạt chuyên môn về các vấn đề liên quan đến xây dựng văn hoá nhà trường. Ví dụ:… (Lựa chọn hoạt động và ví dụ phù hợp thực tế)

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Có giấy khen về:… (điền tên giấy khen, nếu có, tải hình chụp giấy khen nếu có)

– Đã thực hiện hướng dẫn học sinh trong lớp/ hoặc trao đổi với cha mẹ học sinh tại các buổi họp phụ huynh/ hoặc chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp tại các buổi sinh hoạt chuyên môn về các vấn đề liên quan đến xây dựng văn hoá nhà trường. Ví dụ:… (Lựa chọn hoạt động và ví dụ phù hợp thực tế)

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường 1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

 

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Đã thực hiện hướng dẫn học sinh trong lớp/ hoặc trao đổi với cha mẹ học sinh tại các buổi họp phụ huynh/ hoặc chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp tại các buổi sinh hoạt chuyên môn về các vấn đề liên quan đến thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp. Ví dụ:… (Lựa chọn hoạt động và ví dụ phù hợp thực tế)

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Có giấy khen về:… (điền tên giấy khen, nếu có, tải hình chụp giấy khen nếu có)

– Đã thực hiện hướng dẫn học sinh trong lớp/ hoặc trao đổi với cha mẹ học sinh tại các buổi họp phụ huynh/ hoặc chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp tại các buổi sinh hoạt chuyên môn về các vấn đề liên quan đến thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp. Ví dụ:… (Lựa chọn hoạt động và ví dụ phù hợp thực tế).

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường 1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục  của năm học 2020 – 2021; Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

 

– Kết quả đạo đức của học sinh: Tốt: …%; Loại khá:….%;  Tải Kết quảrèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021, không bắt buộc);

 

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục  của năm học 2020 – 2021; Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

 

– Kết quả đạo đức của học sinh: Loại Tốt: …%; Loại khá:….%; ; Hoặc tải Kết quả rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021);

– Tổ chức các buổi họp phụ huynh học sinh/ hoặc họp tổ chuyên môn/ hoặc trao đổi ý kiến với đồng nghiệp vào… (Điền thời gian, địa điểm, nội dung cơ bản của buổi họp; Tải Biên bản họp nếu có);

 

 

1. Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục  của năm học 2020 – 2021; Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

 

– Kết quả đạo đức của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện; Tải Kết quả  rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021, không bắt buộc);

– Tổ chức các buổi họp phụ huynh học sinh/ hoặc họp tổ chuyên môn/ hoặc trao đổi ý kiến với đồng nghiệp vào… (Điền thời gian, địa điểm, nội dung cơ bản của buổi họp; Tải Biên bản họp nếu có);

 

– Đã thực hiện báo cáo chuyên đề/hoặc tiết dạy NGLL về vấn đề liên quan đến phòng chồng bạo lực học đường, vào… (Điền thời gian, địa điểm, nội dung cơ bản của báo cáo/tiết dạy; Tải hình ảnh tiết dạy hoặc file báo cáo nếu có).

Tiêu chí 11.  Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan 1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

 

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021);

– Định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh bằng sổ liên lạc, họp phụ huynh hoặc các cuộc gọi, nhắn tin đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh (Tải 1,2 trang đầu của sổ liên lạc, hoặc tải biên bản họp phụ huynh, hoặc tải hình chụp tin nhắn, email… nếu có).

 

 

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

 

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021);

– Định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh bằng sổ liên lạc, họp phụ huynh hoặc các cuộc gọi, nhắn tin đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh (Tải 1,2 trang đầu của sổ liên lạc, hoặc tải biên bản họp phụ huynh, hoặc tải hình chụp tin nhắn, email… nếu có).

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

 

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021);

– Định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh bằng sổ liên lạc, họp phụ huynh hoặc các cuộc gọi, nhắn tin đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh (Tải 1,2 trang đầu của sổ liên lạc, hoặc tải biên bản họp phụ huynh, hoặc tải hình chụp tin nhắn, email… nếu có).

 

– Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về vấn đề liên quan đến các biện pháp tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học sinh và các bên liên quan, vào… (Điền thời gian, địa điểm, nội dung cơ bản của báo cáo; Tải file báo cáo nếu có).

Tiêu chí 12.  Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh 1. Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh bằng sổ liên lạc, họp phụ huynh hoặc các cuộc gọi, nhắn tin đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh (Tải 1,2 trang đầu của sổ liên lạc, hoặc tải biên bản họp phụ huynh, hoặc tải hình chụp tin nhắn, email… nếu có).

 

 

1. Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh bằng sổ liên lạc, họp phụ huynh hoặc các cuộc gọi, nhắn tin đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh (Tải 1,2 trang đầu của sổ liên lạc, hoặc tải biên bản họp phụ huynh, hoặc tải hình chụp tin nhắn, email… nếu có).

 

 

1. Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh bằng sổ liên lạc, họp phụ huynh hoặc các cuộc gọi, nhắn tin đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh (Tải 1,2 trang đầu của sổ liên lạc, hoặc tải biên bản họp phụ huynh, hoặc tải hình chụp tin nhắn, email… nếu có).

 

– Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về vấn đề liên quan đến các biện pháp tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học sinh và các bên liên quan, vào… (Điền thời gian, địa điểm, nội dung cơ bản của báo cáo; Tải file báo cáo nếu có).

Tiêu chí 13.   Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 1. Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh bằng sổ liên lạc, họp phụ huynh hoặc các cuộc gọi, nhắn tin đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh (Tải 1,2 trang đầu của sổ liên lạc, hoặc tải biên bản họp phụ huynh, hoặc tải hình chụp tin nhắn, email… nếu có).

 

 

1. Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh bằng sổ liên lạc, họp phụ huynh hoặc các cuộc gọi, nhắn tin đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh (Tải 1,2 trang đầu của sổ liên lạc, hoặc tải biên bản họp phụ huynh, hoặc tải hình chụp tin nhắn, email… nếu có).

 

 

1. Tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2020 – 2021;

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh bằng sổ liên lạc, họp phụ huynh hoặc các cuộc gọi, nhắn tin đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh (Tải 1,2 trang đầu của sổ liên lạc, hoặc tải biên bản họp phụ huynh, hoặc tải hình chụp tin nhắn, email… nếu có).

 

– Đã thực hiện báo cáo chuyên đề về vấn đề liên quan đến các biện pháp tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học sinh và các bên liên quan, vào… (Điền thời gian, địa điểm, nội dung cơ bản của báo cáo; Tải file báo cáo nếu có).

Tiêu chí 14:  Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc *Đối với GV công tác tại vùng có nhiều người DTTS (điền vào phần mô tả, không cần minh chứng, copy và dán):

– Dùng tiếng dân tộc để giao tiếp với phụ huynh học sinh về học tập của con em.

 

*Đối với GV công tác tại vùng có nhiều người DTTS (điền vào phần mô tả, không cần minh chứng, copy và dán):

– Dùng tiếng dân tộc để giao tiếp với phụ huynh học sinh, về học tập của con em, tuyên truyền về các vấn đề học đường

*Đối với GV công tác tại vùng có nhiều người DTTS (điền vào phần mô tả, không cần minh chứng, copy và dán):

– Dùng tiếng dân tộc để giao tiếp với phụ huynh học sinh, về vấn đề học tập tuyên truyền tư vấn về các vẫn đề học đường;

– Dùng tiếng DT để phối hợp với địa phương trong GD học sinh…

  Đối với GV (điền vào phần mô tả, không cần minh chứng, copy và dán):

–  Nghiên cứu tài liệu bằng tiếng nước ngoài với sự hỗ trợ (của con, đồng nghiệp…, lựa chọn phù hợp với bàn thân, không cần minh chứng)

Đối với GV (điền vào phần mô tả, không cần minh chứng, copy và dán):

–   Nghiên cứu tài liệu bằng tiếng nước ngoài có yêu cầu sự hỗ trợ (của con, đồng nghiệp…, lựa chọn phù hợp với bàn thân, không cần minh chứng)

Đối với GV (điền vào phần mô tả, không cần minh chứng, copy và dán):

–     Nghiên cứu tài liệu bằng tiếng nước ngoài, có yêu cần hỗ trợ khi cần (của con, đồng nghiệp…, lựa chọn phù hợp với bàn thân, không cần minh chứng;

–     Đã tham gia hội thảo, tập huấn do các chuyên gia nước ngoài giảng: … (nêu tên, nếu có);

–     Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ thì nêu thêm (không bắt buộc)

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục Điền vào phần mô tả nếu thấy phù hợp, không cần minh chứng, copy và dán:

–       Tìm hiểu tài liệu chuyên môn trên Internet.

–       Dùng thư email để liên hệ về công việc.

–       Sử dụng máy tính trong các hoạt động chuyên môn: soạn bài, quản lý học sinh.

Điền vào phần mô tả nếu thấy phù hợp, không cần minh chứng, copy và dán:

–            Tìm hiểu tài liệu chuyên môn trên Internet.

–       Dùng thư email để liên hệ về công việc.

–            Sử dụng máy tính trong các hoạt động chuyên môn: soạn bài, quản lý học sinh.

–            Sử dụng bài trình chiếu trong dạy học

Điền vào phần mô tả nếu thấy phù hợp, không cần minh chứng, copy và dán:

–       Tìm hiểu tài liệu chuyên môn trên Internet.

–       Dùng ttư email để liên hệ về công việc.

–            Sử dụng máy tính trong các hoạt động chuyên môn: soạn bài, quản lý học sinh.

–          Sử dụng bài trình chiếu trong dạy học

–          Hỗ trợ đồng nghiệp trong ứng dụng CNTT (điền ví dụ cụ thể)

 

 

 

 

 

 

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *