HƯỚNG DẪN TRẮC NGHIỆM MODULE 4 KHTN – THCS

0
(0)

Câu 1: Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

 1. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia
 2. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông
 3. Nội dung giáo dục địa phương
 4. Kế hoạch giáo dục của nhà trường Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2: Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

 1. Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường; phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.
 2. Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.
 3. Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3:

Câu trả lời

Câu hỏi Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Câu 4:

 1. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.
 3. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.
 4. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5: Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

 1. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học
 2. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường
 3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 6: Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

 1. Kế hoạch dạy họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học
 3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Kế hoạch bài dạy

Câu 7: Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

 1. Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viênNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương
 4. Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ mônNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 8: Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

 1. Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơnNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

Câu 9

Câu trả lời

Câu hỏi Câu trả lời
A. Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
B. Đảm bảo tính logic Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
C. Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
D. Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 10: sai

Câu 11: Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

 1. Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn
 2. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch
 4. Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Câu 12: Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

 1. Phân phối chương trìnhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Các hoạt động giáo dục
 3. Chuyên đề lựa chọn (nếu có)
 4. Kiểm tra, đánh giá định kìNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 13

Câu trả lời

Câu hỏi Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch
Bước 4 Phê duyệt và thực hiện kế hoạch

Câu 14: Việc phân chia số tiết cho các đơn vị bài học dựa trên nhiều cơ sở khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

 1. Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầuNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Sách giáo khoa và sách giáo viên được lựa chọn
 3. Kinh nghiệm trong quá trình dạy học
 4. Đối chiếu sách giáo khoa – Chương trình 2006

Câu 15:

Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

 1. phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. là văn bản giúp Hiệu trưởng giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường

Câu 16: Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

 1. (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế hoạch giáo dục
 3. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục
 4. (1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

Câu 17: Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

 1. 1, 2, 3, 4
 2. 2, 1, 4, 3Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. 3, 2, 4, 1
 4. 2, 3,1, 5

Câu 18: Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

 1. Đáp ứng mục tiêu của CTGDPT 2018
 2. Đảm bảo tiến trình tổ chức hoạt động dạy học, bao gồm: Mở đầu/đặt vấn đề, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng.
 3. Đa dạng trong hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá.
 4. Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giáNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 19: Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là

 1. xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. xác định được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực cần hình thành của học sinh.
 3. chỉ chú trọng việc xác định cụ thể biểu hiện của các năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần hình thành cho học sinh
 4. chỉ chú trọng xác định năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.

Câu 20: Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá

(6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

 1. (1) -> (2) -> (3) -> (4)
 2. (2) -> (1) -> (3) -> (5)
 3. (2) -> (1) -> (3) -> (4)Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. (1) -> (2) -> (3)->(5)

Câu 21: Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

 1. Yêu cầu cần đạt của bài họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Đặc điểm, trình độ của học sinh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Kinh nghiệm của giáo viên

Câu 22: Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Khoa học tự nhiên

 1. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
 2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
 4. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

Câu 23: Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

 1. nội dung của nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. nội dung kiến thức mà học sinh cần chiếm lĩnh thông qua hoạt động học tập.
 3. nội dung của hoạt động dạy học mà giáo viên sẽ tổ chức cho HS nhằm chiếm lĩnh tri thức.
 4. nội dung kiến thức mà giáo viên “chốt”/”chính xác hóa” cho học sinh ghi bài vào vở sau mỗi hoạt động học

Câu 24: Với yêu cầu cần đạt sau: “Đề xuất các hoạt động bản thân có thể làm được nhằm góp phần phát triển bền vững”, giáo viên có thể xác định được mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất nào dưới đây?

 1. Nhân ái
 2. Trách nhiệmNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Chăm chỉ
 4. Trung thực.

Câu 25: Sai

Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

 1. Kế hoạch bài dạy là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Kế hoạch bài dạy là một kịch bản lên lớp của giáo viên, bao gồm các trình tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá…
 3. Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu dạy học, chuẩn bị phương tiện, phương pháp, kĩ thuật dạy học; chuỗi hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá.
 4. Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bao gồm việc giới thiệu bài học, đặt câu hỏi, dự kiến câu trả lời của học sinh nhằm đạt mục tiêu.

Câu 27: Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

 1. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Mở đầu/khởi động; hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố; vận dụng – mở rộng
 3. Khởi động; hình thành kiến thức mới; luyện tập; vận dụng; dặn dò.
 4. Mở đầu; hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố; vận dụng- tìm tòi mở rộng.

Câu 28: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

 1. tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và có được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn.
 3. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn…
 4. có được một bản chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tố cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung; từ đó thuận lợi trong quá trình thực thi tập huấn cho đồng nghiệp,

Câu 29: Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới đây?

 1. Tìm hiểu/đánh gia nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; Thiết kế kế hoạchNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trình báo kết quả.
 3. Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; Thiết kế kế hoạch.
 4. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; trình báo kết quả

Câu 30: Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào dưới đây?

 1. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn
 3. Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị học tập; Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.
 4. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; Hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp; Hỗ trợ trong các hoạt động Sinh hoạt tổ chuyên môn

Câu 31

Câu trả lời

Câu hỏi Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 32: Để thiết kế bảng phân phối chương trình môn học, tổ chuyên môn cần căn cứ vào mục nào dưới dây trong bản chương trình giáo dục phổ thông 2018 của môn học?

 1. Mục “Yêu cầu cần đạt” và mục “Thời lượng thực hiện chương trình”
 2. Mục “Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp” và mục “Cách thức thực hiện chương trình”
 3. Mục “Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp” và mục “Thời lượng thực hiện chương trình”Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Mục “Nội dung dạy học” và mục “Thời lượng thực hiện chương trình”

SẢN PHẨM CỦA MODULE 4: KH TỔ CM + KHGD CÁ NHÂN

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *