HƯỚNG DẪN TRẮC NGHIỆM MODULE 4 MÔN TOÁN – THCS

0
(0)

XEM VIDEO

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

A. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

B. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

C. Nội dung giáo dục địa phương

D. Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

A. Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

B. Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

C. Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

D. Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường,

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3 Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (…) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) … để thực hiện chương trình, xác định (3)…………, từ đó xây dựng (4) ………

A. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

B. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tinh hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

C. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tinh hình giáo viên trong trường (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

D. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

A. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

A. Kế hoạch dạy học

B. Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

D. Kế hoạch bài dạy

Câu 7. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

B. Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

C. Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

D. Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?

A. Mỗi giáo viên – dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân có được trong quá trình giảng dạy – đều phải góp phần vào xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

B.. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn học cần căn cứ vào khối lượng nội dung dạy học và thời lượng dạy học để phân chia các nội dung dạy học sao cho đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với trình độ học sinh.

C. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất trong và giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

D. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, giáo viên không được phép điều chỉnh.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

A. Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh.

B. Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác.

C. Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.

D. Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Câu 10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logic Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trong đến sự thống nhất với các món học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp Cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 11. Chọn câu trả lời đúng hoặc Sai

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

A. Sai

B. Đúng

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

B. Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch

C. Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

D. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 13. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Kiểm tra, đánh giá định kì

B. Chuyên đề lựa chọn

C. Phân phối chương trình

D. Các hoạt động giáo dục

Câu 14. Chọn các đáp án đúng

Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cẩn trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Thiết bị dạy học

B. Tình hình tài chính trong năm học

C. Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên

D. Phòng học bộ môn

Câu 15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nỗi bước ở cột trải tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đáp án:

Câu hỏi Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3 Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4 Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đỏ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đáp án:

Câu hỏi Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục Xây dựng phân phối chương trình, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để cơ bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phản công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò

A. là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

B. làm giảm được sự chồng chéo và giảm thiểu những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của cả nhân GV và của nhà trường 

C. là công cụ phối hợp nỗ lực của GV với cán bộ quản lý nhà trường.

D. làm giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Câu 18: Chọn các đáp án đúng

Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

A. Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

B. Đảm bảo tính khoa học.

C. Đảm bảo tính thực tiễn.

D. Đảm bảo tính thẩm mĩ.

E. Đảm bảo tính vừa sức.

F. Đảm bảo tính pháp lí.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

(2) Xác định nhiệm vụ nội dung công việc

(3) Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

(4) Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

A. (2), (3), (1), (4)

B. (3), (2), (4), (1)

C. (1), (2), (3), (4)

D. (2), (1), (4), (3)

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phần chất và năng lực học sinh?

A. Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập. 

B. Chuỗi hoạt động học cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

C. Đảm bảo các yêu cầu mà chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

D. Đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập: Khởi động, hinh thành kiến thức, luyện tập, vận dụng – tìm tòi mở rộng.

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học theo tiếp cận nội dung là

A. tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

B. xác định hoạt động cụ thể của giáo viên và của học sinh.

C. xác định được năng lực cần hình thành, phát triển của học sinh và soạn được bộ Công cụ đánh giá các năng lực đó.

D. xác định được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần hình thành của học sinh.

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của bài dạy và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lý nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

A. (3) –> (2) –> (1) –> (4).

B. (2) –> (1) –> (3) –> (4). 

C. (1) –> (2) –> (3) –> (4)

D. (4) –> (1) –> (3) –> (2).

Câu 23: Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Kinh nghiệm của giáo viên.

B. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học.

C. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

D. Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1 Mức 2 Mức 3
– Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

– Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

– Mục tiê4u và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

 

– Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

 

A. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

B. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

C. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

D. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Câu 25. Chọn các đáp án đúng

Những biểu hiện nào dưới đây thuộc thành phần năng lực mô hình hóa Toán học?

A. Chỉ ra được chứng cứ, lý lẽ và biết lập luận hợp lý trước khi kết luận.

B. Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực tế và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp.

C. Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập.

D. Thực hiện được các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, …

E. Xác định được mô hình toán học gồm công thức, phương trình, đồ thị, ..) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?

A. Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là sản phẩm cá nhân, không nên yêu cầu có một kế hoạch mẫu, chung cho tất cả mọi giáo viên mà chỉ cần thống nhất một số yêu cầu cốt lõi cần có.

B. Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các yêu cầu cần đạt của chủ đề trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Toán” chính là mục tiêu tối thiểu của chủ đề đó.

C. Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cần xác định mục tiêu theo phẩm chất, năng lực.

D. Mục tiêu của một kế hoạch bài dạy không phụ thuộc vào đối tượng học sinh mà giáo viên sẽ giảng dạy chủ đề đó.

Câu 27. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Điền từ thích hợp vào ô trống trong đoạn văn với những từ được cho như sau:

nội dung yêu cầu cần đạt tính chất động từ bỏ đi

Danh sách câu trả lời

bỏ đi tính chất yêu cầu cần đạt động từ nội dung

Nội dung câu hỏi:

Để xây dựng khung kế hoạch giáo dục cho chủ đề Số tự nhiên trong môn Toán lớp 6, trước hết giáo viên cần xác định nội dung dạy học từ ………………. Về cách thức thực hiện, lưu ý rằng mỗi yêu cầu cần đạt được cấu trúc gồm 2 phần: phần thứ nhất là…………. mô tả yêu cầu của hoạt động, phần thứ hai là………………….cần dạy của hoạt động đó; từ mỗi yêu cầu cần đạt, giáo viên………………. phần thứ nhất là xác định được nội dung cần dạy. Chẳng hạn, từ yêu cầu cần đạt “Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân” ta rút ra được nội dung cần dạy là “Số tự nhiên trong hệ thập phân”. Tuy nhiên, có những phát biểu về yêu cầu cần đạt tương đối dài, chẳng hạn “Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các hoạt động học cụ thể thường được tổ chức gồm các bước sau:

A. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức; Tổng kết kiến thức.

B. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập Báo cáo kết quả và thảo luận; Kết luận, nhận định(GV “chốt” kiến thức).

C. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tổng kết nhiệm vụ học tập.

D. Trình bày nội dung kiến thức; Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức; Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức: Tổng kết kiến thức.

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

A. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố; đánh giá kết quả.

B. Khởi động/xác định vấn đề học tập; hình thành kiến thức mới; luyện tập, giao bài tập về nhà.

C. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

D. Kiểm tra bài cũ; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

Câu 30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy.

Xác định vấn đề Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.
Hình thành kiến thức mới Mô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện đề xuất các vấn đề tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.
Luyện tập Nêu rõ nội dung yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách & giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (doc/xem/nghe/igl/làm để chiếm lĩnh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề nhiệm vụ học tập đã đặt ra.
Vận dụng Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.

Đáp án:

Câu hỏi Câu trả lời
Xác định vấn đề Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.
Hình thành kiến thức mới Nêu rõ nội dung yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách & giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (doc/xem/nghe/igl/làm để chiếm lĩnh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề nhiệm vụ học tập đã đặt ra.
Luyện tập Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.
Vận dụng Mô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện đề xuất các vấn đề tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

Câu 31. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

A. có được một bàn chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tố cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung, từ đó thuận lợi trong quá trình thực thị tập huấn cho đồng nghiệp.

B. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn.

C. tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và có được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.

D. Có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn,

Câu 32. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới dây?

A. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ trình báo kết qủa.

B. Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; thiết kế kế hoạch.

C. Tìm hiểu/đánh gia nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; thiết kế kế hoạch.

D. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trinh báo kết quả.

Câu 33. Chọn đáp án đúng nhất

Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào?

A. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng: hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp: hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn,

B. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng: hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ làm bài tập trong quá trình học tập; hỗ trợ đánh giá kết quả học tập.

C. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng: Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.

D. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng: hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng; hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn.

SẢN PHẨM CỦA MODULE 4: KH TỔ CM + KHGD CÁ NHÂN

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *