Mô đun 9 Mĩ thuật THPT

0
(0)

[ad_1]

Ngân hàng đáp án Mô đun 9 Mĩ thuật THPT, đáp án trắc nghiệm module 9 Mĩ thuật THPT

Đáp án nội dung 1 Mô đun 9 Mĩ thuật THPT

Câu 1: Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính khoa học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính pháp lý.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính chính xác.

Câu 2: “Hệ sinh thái trong giáo dục đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà đó là một môi trường tổng hợp với các thành tố khác nhau cùng tương tác, góp phần đáp ứng ………………………….”

điều kiện giáo dục.

môi trường giáo dục.

mô hình giáo dục.

mục tiêu giáo dục.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất : Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất: Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục là.

Góp phần phát triển hứng thú học tập và kĩ năng của người học.

Tác động đến các thành tố của quá trình dạy học, giáo dục.

Tạo điều kiện và kích thích GV tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục đa dạng, hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 5. Chọn các đáp án đúng: Để đảm bảo một số yêu cầu cơ bản liên quan đến tính khoa học của việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục cần phân tích các vấn đề sau:

Nền tảng kiến thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.

Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ về yêu cầu cơ bản, nguyên tắc khi ứng dụng, sử dụng học liệu số và tài nguyên học tập, thiết bị công nghệ và CNTT;Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo logic, hệ thống và khách quan giữa nội dung dạy học với học liệu số, thiết bị công nghệ và CNTT khi triển khai ứng dụng.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ phải được nghiên cứu, dựa trên quan điểm, lí thuyết khoa học, phù hợp với các mô hình cụ thể;Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đáp án nội dung 2 Module 9 Mĩ thuật THPT

1. Chọn đáp án đúng nhất: Theo tài liệu đọc, “học liệu số” hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh được chia thành 2 dạng, đó là:

Nguồn học liệu số có sẵn và nguồn học liệu số tự tạo.

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng cá nhân.

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng trong dạy học, giáo dục môn Mĩ thuật. Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Nguồn học liệu số có bản quyền và nguồn học liệu số không bản quyền.

2. Chọn các đáp án đúng: Phương án nào sau đây là học liệu số?

Các trang webMô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Video, phim ảnhMô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Giáo trình điện tửMô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Máy tính và thiết bị liên quan

3. Chọn đáp án đúng nhất: Ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

Class Dojo.

Gmail.

PowerPoint.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Google Classroom.

4. Chọn đáp án đúng nhất: Để tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Microsoft Word.

Microsoft PowerPoint.

Kahoot.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Video Editor.

5. Chọn đáp án đúng nhất: Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

ActivInspire.

Kahoot.

Google Classroom.

Projector.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

6. Chọn đáp án đúng nhất: Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng cho chuyên đề “Thực hành vẽ trang trí bố cục 2” cho môn Mĩ thuật lớp 11. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễnMô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh

7. Chọn đáp án đúng nhất: Giáo viên xây dựng tài liệu đọc để hướng dẫn học sinh lớp 10 sử dụng phần mềm Paints bằng phần mềm Word. Giáo viên đang thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

8. Chọn đáp án đúng nhất: Giáo viên sử dụng công cụ Google Forms tổ chức kiểm tra trắc nghiệm cuối bài “Các thể loại Nhiếp ảnh” – môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 10. Giáo viên đang thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

9. Chọn đáp án đúng nhất: Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG thích hợp hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Padlet.

Google Classroom.

Microsoft Powerpoint.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Microsoft Teams.

10. Chọn đáp án đúng nhất: Khi tổ chức hoạt động dạy học, công cụ, phần mềm nào sau đây KHÔNG thích hợp giúp GV thực hiện ghi nhận kết hoạt động và quản lí nhóm, lớp?

Padlet.

Google Classroom.

Youtube.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

MS Teams.

Đáp án nội dung 3 Mô đun 9 Mĩ thuật THPT

Câu hỏi đánh giá nội dung 3

1. Chọn các đáp án đúng: Đâu là căn cứ lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục:

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.

Năng lực ứng dụng CNTT của GV, thái độ đối với CNTT, kinh nghiệm dạy học, những rào cản về cơ sở vật chất như thiết bị, đường truyền internet.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Cơ sở vật chất đối với GV và HS, sự hỗ trợ của nhà trường về mặt kĩ thuật, cơ chế hoặc chính sách, định hướng phát triển nhà trường.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Năng lực ứng dụng CNTT của HS.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

2. Chọn đáp án đúng nhất: Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vnMô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

https://elearning.moet.gov.edu.vn

3. Chọn các đáp án đúng: Đâu là phần mềm, hệ thống dùng cho môn Mĩ thuật:

Scratch.

Photos.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Video Editors.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Paints.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

4. Chọn đáp án đúng nhất: 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

Học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

Học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

Học sinh, giáo viên và nhà trường.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

5. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng: Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Câu trả lời
1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học
2 Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng
3 Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá
4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể
5 Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

6. Chọn đáp án đúng nhất: Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước nào trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy.

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học cụ thểMô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

7. Chọn đáp án đúng nhất: Với yêu cầu cần đạt “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật có liên hệ hình khối cơ bản” (chuyên đề lớp 10). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua Kahoot.

Dạy học thông qua Pinterest.

Dạy học thông qua Gmail.

Dạy học thông qua Microsoft Teams.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

8. Chọn đáp án đúng nhất: Với yêu cầu cần đạt “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật có liên hệ hình khối cơ bản” (chuyên đề lớp 10). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua https://medium.com/.

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Google classroom.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Youtube.

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Kahoot.

9. Chọn các đáp án đúng: Với HS lớp 12, khi dạy học nhằm đáp ứng YCCĐ “Nhận định được vai trò của bảo tồn di sản kiến trúc trong giáo dục thẩm mĩ và phát triển nghệ thuật truyền thống.”, GV có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để tổ chức kiểm tra, đánh giá?

Video editor.

ActivInspire.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

PowerPoint.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Kahoot.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

10. Chọn đáp án đúng nhất: Để dặn dò HS lớp 10 chuẩn bị một số đồ dùng học tập cho buổi học trực tuyến về chủ đề “Nhiếp ảnh”, GV có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào để liên hệ với HS?

Kahoot, Google Forms.

ActivInspire, Powerpoint.

PowerPoint, Pinterest, Photos

Google Classroom, Zalo, Gmail.Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Câu hỏi thảo luận mô đun 9 mĩ thuật thpt

Hoạt động 10 mô đun 9 mĩ thuật thpt

1. Xem tài liệu text về hướng dẫn xây dựng các loại học liệu phục vụ cho việc giảng dạy một nội dung trong chương trình.

2. Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Mĩ thuật cấp Trung học phổ thông.

3. Gửi sản phẩm lên hệ thống.

Mô đun 9 mĩ thuật THPT (1)

Tài liệu tham khảo Mô đun 9 mĩ thuật THPT

Nội dung đang cập nhật. Hãy để lại bình luận góp ý ở cuối bài bài viết. Trân thành cảm ơn.

Đáp án chi tiết Link google drive

Nội dung được chia sẻ tại:

Mô đun 9 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh (19 môn học)

Ngân hàng Câu hỏi ôn tập mô đun 9 tất cả các môn

[ad_2]

Source link

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *