Mô đun 9 đạo đức tiểu học

0
(0)

Hướng dẫn chi tiếp Mô đun 9 đạo đức tiểu học, đáp án Mô đun 9 đạo đức tiểu học đầy đủ. Nội dung Mô đun 9 đạo đức tiểu học cập nhật ngày 5/4/2022

Đáp án câu hỏi ôn tập mô đun 9 đạo đức tiểu học

1. CT môn Giáo dục Công dân (2018) xác định các mức độ của yêu cầu cần đạt gồm:

biết, hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao

biết, hiểu, vận dụng

biết, hiểu, tổng hợp, vận dụng thấp, vận dụng cao

biết, hiểu, tổng hợp, vận dụng

2. Năng lực đặc thù trong môn Đạo đức (2018) là biểu hiện của:

03 năng lực chung của CT GDPT tổng thể.

07 năng lực đặc thù của CT GDPT tổng thể.

năng lực khoa học của CT GDPT tổng thể

03 năng lực chung và năng lực khoa học của CT GDPT tổng thể.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

3. Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là:

Bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình.

Tất cả ý đều đúngMô đun 9 đạo đức tiểu học

Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình.

4. Theo chương trình GDPT 2018, hình thức học tập của HS trong môn Đạo đức bao gồm:

Làm việc cá nhân, làm việc nhóm đôi

Làm việc nhóm đôi, làm việc nhóm bốn, làm việc nhóm sáu, làm việc toàn lớp.

Tất cả các ý đều đúng.

Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc toàn lớp.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

5. Trong môn Đạo đức, thời lượng dành cho nội dung giáo dục nào là nhiều nhất?

Giáo dục kinh tế

Giáo dục kĩ năng sống

Giáo dục pháp luật

Giáo dục đạo đứcMô đun 9 đạo đức tiểu học

6. Để xác định mục tiêu cụ thể của một chủ đề/ bài học về phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh, người thiết kế KHBD phải căn cứ vào:

nội dung của chủ đề/ bài học đó trong Chương trình môn GDCD (2018)

mục tiêu của Chương trình môn GDCD (2018) phù hợp với chủ đề/ bài học đó

nội dung của chủ đề/ bài học đó được thiết kế chi tiết trong SGK của môn học

yêu cầu cần đạt được nêu trong Chương trình GDPT tổng thể (2018) phù hợp với chủ đề/ bài học đóMô đun 9 đạo đức tiểu học

7. Phương pháp nào trong môn Đạo đức có ưu thế trong việc khơi dậy cho học sinh sự hứng thú, niềm vui khi tham gia hoạt động học tập?

Trò chơiMô đun 9 đạo đức tiểu học

Thảo luận nhóm

Đóng vai

Kể chuyện

8. Quan điểm nào không phù hợp với đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực?

chú trọng đánh giá quá trình

tập trung vào đánh giá để xếp hạng, phân loại học sinhMô đun 9 đạo đức tiểu học

giúp học sinh biết tự đánh giá

giúp người học tiến bộ

9. Ý nào sau đây không đúng với tính mở của môn Đạo đức (2018)?

Trao quyền cho giáo viên bổ sung các nội dung giáo dục mới vào chương trình môn học.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Chương trình mở rộng giới hạn quyền của giáo viên, nhà trường, địa phương trong triển khai thực hiện chương trình.

Trao quyền cho giáo viên, nhà trường cơ hội để phát triển chương trình môn học phù hợp với điều kiện thực tế.

Một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa.

10. Trước khi bắt đầu bài học, để ôn tập kiến thức cũ và chuẩn bị cho việc lĩnh hội kiến thức mới, công cụ đánh giá nào có ưu thế và thường được sử dụng trong lớp học?

Bài tập.

Câu hỏi trắc nghiệm.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Bảng tiêu chí đánh giá.

Đề kiểm tra.

Hướng dẫn chi tiết mô đun 9 đạo đức tiểu học nội dung 1

Câu hỏi đánh giá nội dung 1
1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

2. Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Thiết kế dạy học.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

3. Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính khoa học.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính pháp lý.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Đảm bảo tính thực tiễn.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

4. Chọn đáp án SAI. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

5. Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tự học, tự bồi dưỡng của GV, cụ thể là:

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người giáo viên chính thức.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Hỗ trợ giáo viên chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong/ngoài lớp học một cách tích cực.

Đáp án chi tiết nội dung 2 mô đun 9 đạo đức tiểu học

Câu hỏi đánh giá nội dung 2
1. Theo tài liệu đọc, các phần mềm dạy học môn Đạo đức được phân chia thành 03 nhóm là:

Phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học cho GV, phần mềm quản lí công việc của GV, phần mềm biên soạn nội dung bài dạy.

Phần mềm biên tập nội dung dạy học, phần mềm giúp triển khai hoạt động dạy học, phần mềm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn; Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá; Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến; Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Phần mềm thiết kế và biên tập nội dung dạy học, phần mềm hỗ trợ phát triển nội dung bài dạy, phần mềm hỗ trợ quản lí công việc của GV.

2. Đâu là phần mềm dùng cho môn Đạo đức:

Crocodile Physics

Padlet.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Microsoft Power Point.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Google Meet.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

3. Để xây dựng lớp học và quản lí lớp học, đánh giá hiệu quả học tập, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Video Editor.

Microsoft Word.

Padlet.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Microsoft PowerPoint.

4. Để thiết kế video clip (2 – 3 phút) ở dạng câu chuyện trong đó có biểu hiện của việc quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (thông qua hình ảnh), giáo viên có thể sử dụng:

Paint.

Class Dojo.

Video Editor.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Microsoft Word.

5. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vnMô đun 9 đạo đức tiểu học

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.edu.vn

6. GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Đồ dùng dạy học.

Thiết bị công nghệ.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Nguồn học liệu số.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

7. Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục.

Máy chiếu.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

ActivInspire.

Google Classroom.

Kahoot.

8. Giáo viên sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng bài giảng Em với ông bà, cha mẹ” – môn Đạo đức lớp 1. PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễnMô đun 9 đạo đức tiểu học

9. Giáo viên triển khai dạy học nội dung “Em với ông bà, cha mẹ” – môn Đạo đức lớp 1 bằng phần mềm Google Meet. Giáo viên đang thực hiện:

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Phát triển nội dung bài dạy.

10. Giáo viên sử dụng công cụ Padlet tương tác với học sinh, phụ huynh để tổng kết bài học “Em với ông bà, cha mẹ” – môn Đạo đức lớp 1. Giáo viên đang thực hiện:

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Thiết kế và biên tập học liệu số và trình diễn

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Đáp án chi tiết mô đun 9 môn đạo đức tiểu học chi tiết

Câu hỏi đánh giá nội dung 3
1. Đâu là cơ sở lựa chọn các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phù hợp thực tiễn dạy học môn Đạo đức ở cấp Tiểu học?

Đặc trưng của môn Đạo đức ở cấp tiểu học.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Căn cứ lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

2. Đâu là cơ sở lựa chọn, ứng dụng phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ xây dựng nội dung dạy học, giáo dục và kiểm tra đánh giá trong môn Đạo đức?

Cơ sở lựa chọn, ứng dụng phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ xây dựng nội dung dạy học, giáo dụcMô đun 9 đạo đức tiểu học

Cơ sở lựa chọn, ứng dụng phần mềm, thiết bị công nghệ trong quản lí và hỗ trợ HSMô đun 9 đạo đức tiểu học

Cơ sở lựa chọn, ứng dụng phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ kiểm tra đánh giáMô đun 9 đạo đức tiểu học

Cơ sở lựa chọn, ứng dụng phần mềm, thiết bị công nghệ trong tổ chức hoạt động học.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

3. Định hướng ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong thiết kế kế hoạch bài dạy môn Đạo đức ở cấp Tiểu học gồm:

Tìm kiếm và biên tập hình ảnhMô đun 9 đạo đức tiểu học

Thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện

Thiết kế InfographicMô đun 9 đạo đức tiểu học

Tìm kiếm và biên tập videoMô đun 9 đạo đức tiểu học

4. Định hướng ứng dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả môn Đạo đức ở cấp Tiểu học gồm:

Sử dụng phần mềm trình chiếu MS – Powerpoint để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học trực tiếp.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Thiết kế câu hỏi bằng Video editor

Thiết kế câu hỏi bằng Google Forms cho dạy học trực tuyếnMô đun 9 đạo đức tiểu học

Thiết kế câu hỏi bằng Class Dojo

5. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Câu trả lời
1Mô đun 9 đạo đức tiểu họcXác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.
2Mô đun 9 đạo đức tiểu họcXác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng
3Mô đun 9 đạo đức tiểu họcXác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá
4Mô đun 9 đạo đức tiểu họcThiết kế các hoạt động học cụ thể
5Mô đun 9 đạo đức tiểu họcRà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy
6. Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề/bài học có ứng dụng CNTT.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.

Thiết kế các hoạt động học cụ thể.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng.

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá.

7. Khi dạy học môn Đạo đức, giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua…

MS-TeamsMô đun 9 đạo đức tiểu học

OneNote

Class Dojo

Video Editor

8. Với yêu cầu cần đạt “Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.” (Đạo đức– Lớp 1). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

Học trực tiếp với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).

Tất cả các đáp án đều đúngMô đun 9 đạo đức tiểu học

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

Học trực tuyến từ xa trong môi trường học ảo.

9. Với yêu cầu cần đạt “Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.” (Đạo đức– Lớp 1). Trong tình hình giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua MS-PowerPoint.

Dạy học thông qua Video Editor.

Dạy học thông qua Google Meet.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Dạy học thông qua Youtube.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

10. Với yêu cầu cần đạt “Nêu được địa chỉ quê hương em” (Đạo đức– Lớp 2). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nhờ phụ huynh quay video và nộp sản phẩm giới thiệu về quê hương qua MS-PowerPoint

Yêu cầu học sinh nhờ phụ huynh quay video và nộp sản phẩm giới thiệu về quê hương qua Padlet.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Yêu cầu học sinh nhờ phụ huynh quay video và nộp sản phẩm giới thiệu về quê hương qua Google Meet.

Yêu cầu học sinh nhờ phụ huynh quay video và nộp sản phẩm giới thiệu về quê hương Quizizz.

Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 4 mô đun 9 đạo đức tiểu học

Câu hỏi đánh giá nội dung 4
1. Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2Mô đun 9 đạo đức tiểu học

4

1

3
2. Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

3. Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).Mô đun 9 đạo đức tiểu học

4. Hỗ trợ gián tiếp là giáo viên cốt cán sẽ thông qua máy tính và Internet để hướng dẫn đồng nghiệp. Để triển khai và thực hiện kế hoạch hướng dẫn, giáo viên cốt cán có thể dùng:

Mô hình 1-1 là mô hình mà người hướng dẫn và người được hướng dẫn giống như một “cặp đôi” để cùng làm việc, chia sẻ và hướng dẫn trực tiếp/gián tiếp về mọi mặt.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

Mô hình 1-n là mô hình thường được tổ chức định kì, thường xuyên ở hình thức tập huấn trực tiếp tại lớp học.

Mô hình 1-1 là mô hình “một kèm một” hay là “cặp đôi”, đây là dạng hỗ trợ thường được áp dụng trong môi trường dạy nghề chuyên nghiệp mặc dù khó khả thi.

Mô hình 1-n là mô hình “một kèm nhiều”, đây là dạng hỗ trợ thông dụng trong các tổ bộ môn, khoa/phòng khi muốn tập huấn bồi dưỡng nội bộ.Mô đun 9 đạo đức tiểu học

5. Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Microsoft Teams

Microsoft Word

Google Classroom

Google FormsMô đun 9 đạo đức tiểu học

Tài liệu tham khảo Module 9 đạo đức tiểu học

Nội dung đang cập nhật

Tài liệu tham khảo Link google drive

Nội dung được chia sẻ full tại:

Mô đun 9 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh (19 môn học)

Ngân hàng Câu hỏi ôn tập mô đun 9 tất cả các môn

Sản phẩm cuối khóa mô đun 9 đạo đức tiểu học

Mô đun 9 đạo đức tiểu học

THIẾT KẾ BÀI DẠY – ĐẠO ĐỨC (lớp 1)

Bài 12: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

  1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

– Tạo tâm thế thoải mái cho HS bước vào tiết học.

  1. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU SỐ:

1.Laptop + Điện thoại thông minh.

2.Video Editor + Google meet + link lớp học + powerpoint

III. CÁCH TIẾN HÀNH:

1.Hát múa theo nhạc bài: Bé tập bơi

Chơi trò chơi: Rung chuông vàng

Nhìn hình ảnh đoán hoạt động của các bạn trong bức tranh. Đội nào đoán đúng nhiều nhất sẽ chiến thắng được rung chuông vàng.

[ad_2]

Xem thêm một số bài viết nổi bật khác:

1. Tặng tài khoản lưu trữ miễn phí 1 TB (1024GB) và office 365 online 

2. Tặng tài khoản zoom không giới 40 phút

3. Giáo án (KHBD) lớp 6 mới các môn

4. Tập huấn các module giáo dục theo chương trình GDPT 2018

5. Sáng kiến kinh nghiệm và biện pháp thi GVDG

6. Các chuyên đề bồi dưỡng HSG

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *