Mô đun 9 Mĩ thuật THCS

0
(0)

[ad_1]

Tổng quan Mô đun 9 Mĩ thuật THCS, đáp án chi  tiết Mô đun 9 Mĩ thuật THCS đầy đủ chi tiết. Ngân hàng câu hỏi, nội dung thảo luận, tự học Mô đun 9 Mĩ thuật THCS.

Tổng quan Mô đun 9 Mĩ thuật THCS, đáp án chi  tiết Mô đun 9 Mĩ thuật THCS đầy đủ chi tiết. Ngân hàng câu hỏi, nội dung thảo luận, tự học Mô đun 9 Mĩ thuật THCS.

Tổng quan Mô đun 9 Mĩ thuật THCS, đáp án chi  tiết Mô đun 9 Mĩ thuật THCS đầy đủ chi tiết. Ngân hàng câu hỏi, nội dung thảo luận, tự học Mô đun 9 Mĩ thuật THCS.

Tổng quan Mô đun 9 Mĩ thuật THCS, đáp án chi  tiết Mô đun 9 Mĩ thuật THCS đầy đủ chi tiết. Ngân hàng câu hỏi, nội dung thảo luận, tự học Mô đun 9 Mĩ thuật THCS.

Tổng quan Mô đun 9 Mĩ thuật THCS, đáp án chi  tiết Mô đun 9 Mĩ thuật THCS đầy đủ chi tiết. Ngân hàng câu hỏi, nội dung thảo luận, tự học Mô đun 9 Mĩ thuật THCS.

Contents:

Câu hỏi trắc nghiệm đầu vào Mô đun 9 mĩ thuật THCS

…… là quá trình thu thập và giải thích các chứng cứ về việc học của từng học sinh (HS) nhằm mục đích xác định được HS đó đã biết những kiến thức, kĩ năng nào, tiếp theo cần phải học những kiến thức, kĩ năng nào và cách nào tốt nhất để học những kiến thức, kĩ năng mới.

Câu trả lời

Đánh giá vì sự phát triển học tập (Assessment FOR learning).

========

Mục đích trọng tâm của đánh giá năng lực là gì?

Câu trả lời

Đánh giá khả năng người học vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học được vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

=================

Kĩ thuật dạy học mảnh ghép áp dụng trong dạy học Mĩ thuật nhằm……

Câu trả lời

Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp

=============

Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình thiết kế chủ đề học tập/bài dạy nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

Câu trả lời

1-b, 2-a, 3-d, 4-c

====================

Sau khi hoàn thành học tập nội dung “Mĩ thuật thời kì Phục Hưng” thuộc chủ đề Mĩ thuật thế giới. LL và LS Mĩ thuật – Mĩ thuật 6. Để ôn tập toàn bộ nội dung kiến thức cho học sinh trong điều kiện học trực tuyến khi phải cách li tại nhà (như trường hợp dịch Covid đầu năm 2020), theo anh/chị thì kĩ thuật dạy học nào có thể phù hợp để thực hiện trong tình huống này?

Câu trả lời
Kĩ thuật sơ đồ tư duy

================

Nguyên tắc nào sau đây được thực hiện khi kết quả học sinh A đạt được sau nhiều lần đánh giá vẫn ổn định, thống nhất và chính xác?

Câu trả lời

Đảm bảo độ tin cậy.

========

Để lấy thu thập thông tin của một người học để đánh giá năng lực qua một dự án cụ thể trong dạy học Mĩ thuật, công cụ nào sau đây là hiệu quả nhất?

Câu trả lời

Hồ sơ học tập.

========

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng với định hướng đổi mới về đánh giá kết quả giáo dục môn Mĩ thuật trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Câu trả lời

Đa dạng hóa các công cụ đánh giá, kết hợp việc đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh.

==========

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về đánh giá năng lực?

Câu trả lời

Đánh giá việc đạt kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

=================

Một giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá kết quả của sản phẩm Mĩ thuật của các nhóm bạn học khác (trong lớp). Giáo viên nên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá nào sau đây?

Câu trả lời

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

==============

Chuyển đổi số trong giáo dục là?

Câu trả lời

quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số, trong đó công nghệ số là công nghệ xử lí tín hiệu số hay CNTT.

===================

Trong việc dựa trên mức độ ứng dụng CNTT theo cấp độ bài học hoặc chủ đề, chúng ta có thể khái quát thành ba hình thức dạy học như sau:

Câu trả lời
Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông
Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông
Dạy học trực tiếp (dạy học truyền thống) có ứng dụng CNTT.

================

Ứng dụng CNTT và …………… trong dạy học, giáo dục đang là ……………… mà đội ngũ GV chúng ta cần quan tâm để hướng tới …………………., đổi mới tổng thể, toàn diện nhận thức, phương pháp, kĩ thuật triển khai.
Câu trả lời
chuyển đổi số, xu hướng và nhiệm vụ, giáo dục thông minh

===============

Câu hỏi cuối nội dung 1 Mô đun 9 mĩ thuật THCS

1. Chọn các đáp án đúng
Chọn các đáp án đúng.

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Chọn đáp án:

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính thực tiễn.
==========

2. Chọn đáp án đúng nhất
Chọn đáp án đúng nhất.

Hệ sinh thái trong giáo dục đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà đó là một môi trường tổng hợp với các thành tố khác nhau cùng tương tác, góp phần đáp ứng………………………….

Chọn đáp án: mục tiêu giáo dục.

===========

3. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Chọn đáp án: Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

=========

4. Chọn đáp án SAI.

Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục là.

Chọn đáp án: Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tác động đến các thành tố của quá trình dạy học, giáo dục.

Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của GV.

Tạo điều kiện cho học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.
==============

5. Chọn các đáp án đúng
Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển giáo viên, góp phần đáp ứng các yêu cầu mới của việc dạy học, giáo dục, cụ thể là:

Chọn đáp án:

Hỗ trợ GV chuẩn bị cho việc dạy học, giáo dục, xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục cụ thể là kế hoạch bài dạy.

giúp điều chỉnh vai trò của người dạy và người học trong thực tiễn giáo dục nhằm hỗ trợ GV thực hiện hiệu quả dạy học, giáo dục phát triển PC, NL HS bằng việc thực thi tổ chức hoạt động học một cách tích cực, chủ động.

Tạo điều kiện để GV đánh giá kết quả học tập và giáo dục; nhất là tổ chức kiểm tra đánh giá bằng cách ứng dụng CNTT.

=========

Câu hỏi cuối nội dung 2 mô đun 9 mĩ thuật thcs

1. Chọn đáp án đúng nhất
Theo tài liệu đọc, “học liệu số” hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh được chia thành 2 dạng, đó là

Chọn đáp án:Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng trong dạy học, giáo dục môn Mĩ thuật.

=================

2. Chọn các đáp án đúng
Chọn các đáp án đúng.

Phương án nào sau đây là học liệu số?

Chọn đáp án:Giáo trình điện tử

Chọn đáp án:Video, phim ảnh

Chọn đáp án:Các trang web được phát triển cho việc chia sẻ nguồn học liệu

================

3. Chọn đáp án đúng nhất
Ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

Chọn đáp án: PowerPoint.

===========

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Chọn đáp án: Kahoot.

==========

5. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên A có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Chọn đáp án: Video Editor.

============

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Chọn đáp án:Thiết bị công nghệ.

=========

7. Chọn đáp án đúng nhất
Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Chọn đáp án: Projector.

=======

8. Chọn đáp án đúng nhất
Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng “Họa tiết trang trí” cho môn Mĩ thuật lớp 6. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Chọn đáp án: Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

===========

9. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng tài liệu đọc để hướng dẫn học sinh lớp 6 sử dụng phần mềm Paints bằng phần mềm Word. Giáo viên đang thực hiện:

Chọn đáp án: Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

============

10. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng công cụ Google Forms tổ chức kiểm tra trắc nghiệm cuối bài “Họa tiết trang trí” – môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6. Giáo viên đang thực hiện:

Chọn đáp án: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

================

Đâu không phải là đặc trưng của môn Mĩ thuật ở THCS?

Câu trả lời

là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục ý thức kế thừa, phát huy văn hoá nghệ thuật dân tộc phù hợp với sự phát triển của thời đại.

tăng cường tính trải nghiệm và sáng tạo các sản phẩm Mĩ thuật với cuộc sống thực tiễn của HS

Chọn đáp án: tất cả các nội dung Mĩ thuật đều cần áp dụng công nghệ thông tin và Internet.
==================
Hãy sắp xếp các bước để thiết kế, biên tập được học liệu số nội dung dạy học theo đúng thứ tự:

Câu trả lời

a-1, b-2, c-3

Chọn đáp án:  a-2, b-1, c-3

==============
Cơ sở nào sau đây KHÔNG là cơ sở lựa chọn các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phù hợp thực tiễn dạy học môn Mĩ thuật ở Việt Nam

Câu trả lời

Phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Đặc trưng của môn Mĩ thuật

Chọn đáp án: Sự phát triển của thiết bị và nhu cầu sử dụng của HS.

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT
============

Các yếu tổ nào sau đây KHÔNG phải yếu tố cơ bản cần phải xem xét để lựa chọn phần mềm phù hợp?

Câu trả lời

Loại nội dung dạy học cần hoặc phải được sử dụng ở dạng học liệu số

Tính năng, ưu điểm và hạn chế của phần mềm

Điều kiện triển khai

Chọn đáp án: Sử dụng phần mềm theo xu hướng của thế giới

============

Câu hỏi cuối nội dung 3 Mô đun 9 mĩ thuật thcs

1. Chọn các đáp án đúng
Đâu là căn cứ lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục:

Chọn đáp án: Năng lực ứng dụng CNTT của HS.

Chọn đáp án: Năng lực ứng dụng CNTT của GV, thái độ đối với CNTT, kinh nghiệm dạy học, những rào cản về cơ sở vật chất như thiết bị, đường truyền internet.

Chọn đáp án: Cơ sở vật chất đối với GV và HS, sự hỗ trợ của nhà trường về mặt kĩ thuật, cơ chế hoặc chính sách, định hướng phát triển nhà trường.

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.
======

2. Chọn đáp án đúng nhất
Ba nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bên cạnh cơ sở quan trọng là đặc trưng của môn học trong chương trình giáo dục phổ thông và hiện trạng của việc ứng dụng CNTT trong nhà trường là:

gia đình, nhà trường và xã hội

gia đình, xã hội và giáo viên

Chọn đáp án: học sinh, giáo viên và nhà trường

giáo viên, gia đình và học sinh
=======

3. Chọn các đáp án đúng
Đâu là phần mềm, hệ thống dùng cho môn Mĩ thuật:

Chọn đáp án: Paints.

Chọn đáp án: Photos.

Chọn đáp án: Video Editors.

Scratch.
=======

4. Chọn đáp án đúng nhất
3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

Chọn đáp án: học sinh, giáo viên và nhà trường.

học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng CNTT trong dạy học.
======

5. Chọn đáp án đúng nhất
Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Chọn đáp án: 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.
======

6. Chọn đáp án đúng nhất
Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước nào trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Chọn đáp án: Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy.

=======

7. Chọn đáp án đúng nhất
Ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục môn Mĩ thuật nào phù hợp với việc biên tập hình ảnh làm học liệu số trong hoạt động học ứng với YCCĐ là “Nhận biết được các yếu tố tạo hình: bố cục, hình màu sắc, … trong các hoạt tiết trang trí”

Sử dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ để hỗ trợ quản lí HS/lớp học, quản lí thông tin và theo dõi tiến bộ học tập của HS.

Chọn đáp án: Ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong thiết kế kế hoạch bài dạy.

Ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong tổ chức hoạt động học có ứng dụng CNTT.

Ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo dục
====

8. Chọn các đáp án đúng
Chọn các đáp án đúng nhất.

Với hoạt động “Sử dụng thiết bị công nghệ trong thực hành, sáng tạo hoặc lưu giữ sản phẩm và nộp bài qua MS-Teams” (Mĩ thuật – Lớp 7). Giáo viên UDCNTT nào sau đây:

Chọn đáp án: Sử dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ để hỗ trợ quản lí HS/lớp học, quản lí thông tin và theo dõi tiến bộ học tập của HS.

Ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong thiết kế kế hoạch bài dạy.

Chọn đáp án: Ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong tổ chức hoạt động học có ứng dụng CNTT.

Chọn đáp án: Ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo dục
=====

9. Chọn đáp án đúng nhất
Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được quan điểm cá nhân về sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.” (Mĩ thuật – Lớp 8). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Chọn đáp án: Dạy học thông qua Microsoft Teams.

Dạy học thông qua Pinterest.

Dạy học thông qua Gmail.

Dạy học thông qua Kahoot.
=====

10. Chọn đáp án đúng nhất
Với yêu cầu cần đạt “Chụp và lưu trữ, sử dụng được thông điệp hình ảnh để giới thiệu, truyền thông sản phẩm, tác phẩm.” (Mĩ thuật – Lớp 9). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh chụp và lưu hình ảnh sản phẩm để gửi qua Kahoot đến giáo viên.

Chọn đáp án: Yêu cầu học sinh chụp và nộp hình ảnh sản phẩm qua Google Classroom.

Yêu cầu học sinh nộp hình ảnh sản phẩm qua Powerpoint.

Yêu cầu học sinh chụp và lưu hình ảnh sản phẩm để gửi qua tin nhắn điện thoại.

============

Câu hỏi cuối nội dung 4 mô đun 9 mĩ thuật thcs

1. Chọn đáp án SAI.

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Khoá bồi dưỡng tập trung.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.
=====

2. Chọn đáp án đúng nhất
Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

Chọn đáp án: 2
========

3. Chọn các đáp án đúng
Hỗ trợ gián tiếp là giáo viên cốt cán sẽ thông qua máy tính và Internet để hướng dẫn đồng nghiệp. Để triển khai và thực hiện kế hoạch hướng dẫn, giáo viên cốt cán có thể dùng:

Chọn đáp án: Mô hình 1-1 là mô hình mà người hướng dẫn và người được hướng dẫn giống như một “cặp đôi” để cùng làm việc, chia sẻ và hướng dẫn trực tiếp/gián tiếp về mọi mặt.

Chọn đáp án: Mô hình 1-n là mô hình “một kèm nhiều”, đây là dạng hỗ trợ thông dụng trong các tổ bộ môn, khoa/phòng khi muốn tập huấn bồi dưỡng nội bộ.

=======

4. Chọn các đáp án đúng
Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Chọn đáp án: Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Chọn đáp án: Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

========

5. Chọn đáp án đúng nhất
Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Chọn đáp án: Google Forms

============

Câu hỏi thảo luận Mô đun 9 THCS

Thầy/cô đã từng khai thác, sử dụng nguồn học liệu số nào trong hoạt động dạy học và giáo dục của mình? Nếu có, thầy/cô có thể kể tên. Thầy/cô nhận xét gì về vai trò của nguồn học liệu đã khai thác, sử dụng?

Thầy/cô có suy nghĩ gì về vai trò của thiết bị công nghệ và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học và giáo dục có ứng dụng công nghệ thông tin?

Thầy/Cô liệt kê các thiết bị công nghệ đã sử dụng trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục môn Mĩ thuật.

Thầy/cô hãy đưa ra gợi ý cho việc sử dụng 01 thiết bị công nghệ trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục môn Mĩ thuật.

Thầy/cô hãy chia sẻ một số học liệu số thầy cô đã sử dụng?

Thầy/cô hãy chia sẻ cách khai thác các dạng học liệu số.

Thầy/Cô đã từng sử dụng các phần mềm vừa được giới thiệu trong hoạt động dạy học và giáo dục của Thầy/Cô chưa?

Thầy/Cô hãy chia sẻ ví dụ thực tế và những điều cần lưu ý về các phần mềm mà Thầy/Cô đã từng sử dụng?

Thầy/Cô có thể kể tên một số phần mềm khác mà Thầy/Cô sử dụng trong quá trình công tác.

Thầy/Cô có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc sản phẩm thực hiện theo hướng dẫn của phiếu giao nhiệm vụ.

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ

1. Xem tài liệu text về hướng dẫn xây dựng các loại học liệu phục vụ cho việc giảng dạy một nội dung trong chương trình.

2. Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Mĩ thuật cấp THCS.

3. Gửi sản phẩm lên hệ thống

Thầy/cô lựa chọn clip dạy học thực nghiệm và sinh chuyên môn của 01 môn để trả lời các câu hỏi thảo luận sau khi xem video clip.

619720c12d94b052995edd23

Thiết bị dạy học và học liệu có tích hợp vào bài dạy hợp lí, cần thiết không?
Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập không?

Thiết bị dạy học và học liệu có phù hợp với cách thức HS hoạt động không?

Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu có được mô tả cụ thể, rõ ràng và phù hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng không?

Trình bày những lưu ý khi thiết kế một hoạt động cụ thể để dạy học môn Mĩ thuật ở trường THCScó ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ.

Phát triển một một kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT trong môn Mĩ thuật ở trường THCS dựa trên kế hoạch bài dạy ở mô đun 4 hoặc kế hoạch bài dạy tự đề xuất.

6198ae769796c65985657fb2.jpg

Thầy/ Cô hãy thiết kế một kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực CNTT hỗ trợ dạy học và giáo dục, cũng như phát triển nghề nghiệp trong tương lai (ngắn hạn – 1 năm, dài hạn 3~5 năm)

Nộp sản phẩm cuối khoá Mô đun 9 mĩ thuật tiểu học

1. Xây dựng các học liệu số phục vụ cho một hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật có ứng dụng CNTT ở cấp Tiểu học đã có.

2. Mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học.

Xem thêm một số bài viết nổi bật khác:

1. Tặng tài khoản lưu trữ miễn phí 1 TB (1024GB) và office 365 online 

2. Tặng tài khoản zoom không giới 40 phút

3. Giáo án (KHBD) lớp 6 mới các môn

4. Tập huấn các module giáo dục theo chương trình GDPT 2018

5. Sáng kiến kinh nghiệm và biện pháp thi GVDG

6. Các chuyên đề bồi dưỡng HSG

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *